[Bài đọc] Băm (Hash)

Giới thiệu Laravel hash facade cung cấp phương thức hash an toàn với Bcrypt để lưu mật khẩu của người dùng. Nếu bạn sử dụng LoginController và RegisterController có sẵn có Laravel, nó đã tự động thiết lập sử dụng sẵn

[Bài tập] Unit Test

Mục tiêu Luyện tập viết Unit Test cho ứng dụng PHP. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ triển khai Unit Test cho bài toán Kata Bowling. Mô tả về Kata này được đặt

[Thực hành] Thực thi Unit Tests

Mục tiêu Luyện tập thao tác thực thi các Unit Test, quan sát kết quả test. Mô tả Trong phần này chúng ta sẽ triển khai bài tập FizzBuzz với các Test case có trước.

[Bài đọc] Insert và Update model

Insert Để thêm một bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu, đơn giản hãy tạo một model instance mới, thiết lập các thuộc tính vào model, sau đó gọi phương thức save:  Ở ví

[Bài đọc] Truy xuất dữ liệu

Lấy nhiều Models Khi bạn tạo được một model và kết hợp nó với bảng trong cơ sở dữ liệu, bạn có thể sẵn sàng truy xuất dữ liệu từ cơ cở dữ liệu. Hãy