[Bài đọc] Web services

Một web service là cách giao tiếp giữa hai hoặc nhiều ứng dụng được phát triển cho các nền tảng khác nhau. Các service này độc lập với các trình duyệt và hệ điều hành

[Bài đọc] Sử dụng Eloquent

Giới thiệu  Eloquent ORM cung cấp một ActiveRecord đơn giản và tiện lợi để làm việc với cơ sở dữ liệu. Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu có một model tương ứng để tương

[Thực hành] Custom Validation

Mục tiêu  Luyện tập validate các trường dữ liệu trong form. Mô tả  Trong phần này chúng ta sẽ phát triển chức năng cho phép validate thông tin của người dùng. Chức năng này cho

[Bài đọc] Query Builder

Giới thiệu Query builder cung cấp giao diện linh hoạt để tạo và thực thi các truy vấn dữ liệu. Query builder có thể được sử dụng thể thực hiện hầu hết các thao tác