post image

[Thực hành] Cài đặt Laravel

Mục tiêu Luyện tập cài đặt Laravel, tạo và chạy một ứng dụng Laravel cơ bản. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ cài đặt Laravel sau đó tạo và chạy một ứng dụng