post image

Mail

Laravel cung cấp API rất đơn giản thông qua thư viện với drivers SMTP, Mailgun, SparkPost, Amazon SES, hàm mail của PHP, và sendmail, cho phép bạn nhanh chóng bắt đầu gửi mail qua dịch vụ mail local

post image

Tìm hiểu về queues (Phần 2)

Tìm hiểu về queues trong thiết kế lập trình web sử dụng laravel phần 2 này sẽ nói về các queues  khác mà ở bài 1 chưa đề cập, xem bài 1 tại đây: Tìm hiểu về

post image

Tìm hiểu về queues (Phần 1)

Laravel queues cung cấp một API thống nhất trên nhiều loại queue backend khác nhau, như Beanstalk, Amazon SQS, Redis, hoặc ngay cả cở sở dữ liệu quan hệ. Queues cho phép bạn hoãn lại

post image

Tìm hiểu về Middleware

Nếu ai làm lập trình, thiết kế website bằng laravel thì chắc là đã nghe qua về Middleware rồi chứ nhỉ. Middleware cung cấp một giải pháp khá tiện ích cho việc filtering HTTP các requests trong ứng

post image

Events

Tìm hiểu về Events trong laravel cùng xem qua các Event (sự kiện) của Laravel cung cấp việc thực hiện observer 1 cách đơn giản. Cho phép bạn đăng ký và lắng nghe các event

post image

Mutators trong laravel là gì

Hôm nay chúng ta cùng với các bạn tìm hiểu về Mutators để áp dụng vào trong thiết kế website nhé! Giới thiệu về Accessors và mutators Accessors và mutators cho phép bạn định dạng các giá trị attribute của Eloquent khi bạn

post image

Template Pattern trong Laravel

Mẫu Template method định nghĩa một bộ khung của một thuật toán trong một chức năng, chuyển giao việc thực hiện nó cho các lớp con. Mẫu Template Method cho phép lớp con định nghĩa