post image

Bộ Đệm – Caching

Load balancing giúp hệ thống mở rộng theo chiều ngang bằng cách ngày càng tăng số lượng các máy chủ, nhưng Caching lại là cách để sử dụng tài nguyên (resource) hiệu quả hơn từ

post image

Là framework? Hay là library?

Hôm nay mình nghe bài nói chuyện giữa anh Kyle Simpson (tác giả You Don’t Know JS) và Jeff từ Software Engineering Daily [1]  Nếu các bạn đang hỏi là: Ơ, tự nhiên lòi đâu ra cái vụ nghe