post image

Laravel, bạn đã viết đúng?

Qua nhiều lần khảo sát cũng như trao đổi với nhiều bạn làm về Laravel mình nhận thấy đa phần các bạn đều viết sai cách. Sai ở đây mình không nói về Logic mà