post image

Laravel Passport

Tổng quan về OAuth 2.0 OAuth 2.0 là một authorization framework cho phép các ứng dụng bên thứ ba có quyền truy cập hạn chế đến một dịch vụ HTTP. Trong mô hình client-server truyền thống, client

post image

Tối ưu URL với Eloquent Sluggable

1. Tại sao nên tối ưu cấu trúc đường dẫn? Việc tối ưu cấu trúc đường dẫn sẽ giúp bạn tạo ra các đường dẫn thân thiện (Friendly URLs) để các công cụ tìm kiếm

post image

Testing JSON APIs in Laravel

Introduction Trong bài viết này chúng ta sẽ đề cập một số vấn đề liên quan đến việc testing JSON APIs trong một ứng dụng Laravel. Bản thân Laravel cũng cấp khá nhiều công cụ

post image

Laravel Mailables

Introduction Laravel luôn cung cấp những clean APIs giúp cho việc hoàn thành các tác vụ khi xây dựng các ứng dụng web trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Việc tạo lập và gửi mail

post image

Laravel Deep Dive

Laravel là một trong những framework php nổi tiếng nhất hiện nay. Nó hỗ trợ cho lập trình viên rất nhiều trong việc tổ chức cấu trúc cho project, xử lý truy vấn dữ liệu,