post image

Caching in Rails

1. Giới thiệu Cache là tên gọi của bộ nhớ đệm – nơi lưu trữ các dữ liệu nằm chờ các ứng dụng hay phần cứng xử lý.Đối với ứng dụng web, Caching có tác

post image

Tìm hiểu về Rack trong rails

Xét về flow của 1 request client đi tới web application ra sao nếu không có Rack: 1. Web servers Khi bắt đầu code Rails, web server của nó mặc định sẽ là WEBrick. (Đối

post image

Giới thiệu về Active Resource trong Rails

Active Resource Active Resource giúp quản lý các kết nối giữa RESTful(Representational State Transfer) web services và các đối tượng nghiệp vụ, làm giảm số lượng code cần viết để ánh xạ đến các tài nguyên.

post image

Kiến trúc của Ruby on Rails

Kiến trúc của RoR có những đặc điểm: Kiến trúc MVC Representational Sate Transfer (REST) cho các web services Hỗ trợ nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn như MySQL, Oracle, MS SQL,

post image

Tìm hiểu về Phalcon Framework

Giới thiệu Ngày nay các ứng dụng Web đã trở nên phức tạp hơn, việc xây dựng chúng từ đầu sẽ rất mất thời gian và công sức. Bởi thế, rất nhiều PHP Framework được