Mô hình MVC

1. Mô hình MVC MVC là chữ viết tắt của Model – View – Controller, đây là một mô hình giúp cho việc phát triển phần mềm được trở nên gọn gàng và dễ dàng hơn. Mô hình