[*Thực hành] Thử nghiệm SQL Injection

Mục tiêu Luyện tập thử nghiệm SQL Injection và chống SQL Injection. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng hiện thị danh sách khách hàng. Với hai cách viết câu

[Bài tập] Ứng dụng Blog

Mục tiêu Luyện tập lưu trữ dữ liệu sử dụng Eloquent Mô tả Trong phần này chúng ta sẽ phát triển một ứn dụng viết blog cá nhân. Ứng dụng có các chức năng sau:

[Thực hành] Sử dụng Laravel Security

Mục tiêu Hiểu và thực hiện security dựa trên vai trò trong ứng dụng laravel. Mô tả   Trong phần này, chúng ta sẽ tích hợp Laravel Security vào trong một ứng dụng Laravel MVC. Ứng

[Bài đọc] Xoá model

Để xóa một model, gọi phương thức delete của model instance:  Xóa một model đã tồn tại bằng khóa Trong ví dụ trước, chúng ta lấy model từ cơ sở dữ liệu trước khi gọi