[*Thực hành] Thử nghiệm SQL Injection

Mục tiêu Luyện tập thử nghiệm SQL Injection và chống SQL Injection. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng hiện thị danh sách khách hàng. Với hai cách viết câu

[Thực hành] Sử dụng Laravel Security

Mục tiêu Hiểu và thực hiện security dựa trên vai trò trong ứng dụng laravel. Mô tả   Trong phần này, chúng ta sẽ tích hợp Laravel Security vào trong một ứng dụng Laravel MVC. Ứng

[Bài đọc] Băm (Hash)

Giới thiệu Laravel hash facade cung cấp phương thức hash an toàn với Bcrypt để lưu mật khẩu của người dùng. Nếu bạn sử dụng LoginController và RegisterController có sẵn có Laravel, nó đã tự động thiết lập sử dụng sẵn