[Thực hành] Phân quyền dựa trên vai trò

Bảo mật

Mục tiêu

Hiểu và thực hiện phân quyền dựa trên vai trò trong ứng dụng laravel

Mô tả

Bất kể hệ thống website nào cũng có người dùng và đi kèm với nó là việc xác thực (authentication) và phân quyền (authorization) với từng người dùng. Việc phân quyền cho người dùng để đảm bảo các vấn đề về bảo mật và tuân thủ các chính sách từng hệ thống. Ví dụ như có những người dùng được phép chỉnh sửa hoặc xóa một tài nguyên nhưng cũng có những người dùng chỉ được phép đọc thông tin.

Ở bài này chúng ta sẽ sử dụng Laravel Gate để phân quyền người dùng với 2 role admin và user bình thường

 • role user sau khi đăng nhập chỉ được xem view page_guest.blade.php
 • role admin được xem page page_guest.blade.php và page_admin.blade.php

Hướng dẫn thực hiện

Phần 1: Chuẩn bị dữ liệu

Bước 1: Tạo mới project

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel authorization

Bước 2: Thêm role cho bảng user

Thêm trường admin vào file “databases/migrations/2014_10_12_000000_create_users_table.php”

public function up()

{

 Schema::create('users', function (Blueprint $table) {

   $table->increments('id');

   $table->string('name');

   $table->string('email')->unique();

   $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();

   $table->string('password');

   $table->string('admin');

   $table->rememberToken();

   $table->timestamps();

 });

}

Bước 3: Tạo người dùng sử dụng seeding

php artisan make:seeder UsersTableSeeder

Trong file “databases/seeds/UsersTableSeeder.php” tạo 2 user với 2 role khác nhau.

<?php

use Illuminate\Database\Seeder;

use App\User;

class UsersTableSeeder extends Seeder

{

 /**

  * Run the database seeds.

  *

  * @return void

  */

 public function run()

 {

   //tao moi admin

   $user = new User();

   $user->name = "adminUser";

   $user->email = "[email protected]";

   $user->password = bcrypt("admin");

   $user->admin = 1;

   $user->save();

   //tao user binh thuong

   $user = new User();

   $user->name = "user";

   $user->email = "[email protected]";

   $user->password = bcrypt("user");

   $user->admin = 0;

   $user->save();

 }

}

Bước 4: Cấu hình database và chạy migrate

 • Cấu hình database trong file .env
 • Chạy migrate

Bước 5: Sử dụng authentication trong laravel

Chạy câu lệnh sau trong thư mục gốc của project

php artisan make:auth

Khởi chạy ứng dụng và login với user vừa tạo.

php artisan serve

Truy cập vào đường dẫn : http://localhost:8000 xem kết quả

Phần 2: Phân quyền dựa theo role

Bước 1: Tạo 2 view: page_guest.blade.php và page_admin.blade.php

File “resources/layouts/page_guest.blade.php” :

<?php

echo "xin chao guest";

File "resources/layouts/page_admin.blade.php" :

<?php

echo "xin chao admin";

Bước 2: Định nghĩa các hành động

Gates là Closures xác định xem người dùng có được phép thực hiện một hành động cụ thể hay không (ở đây chúng ta thực việc check trường admin) và thường được định nghĩa trong App\Providers\AuthServiceProvider:

public function boot()

{

 $this->registerPolicies();


 Gate::define('view-page-admin', function ($user) {

   if ($user->admin == "1") {

     return true;

   }

   return false;

 });


 Gate::define('view-page-guest', function ($user) {

   if ($user->admin == "1" || $user->admin == "0") {

     return true;

   }

   return false;

 });

}

Bước 3: Khai báo Gate cho hành động của user trong Controller

public function userCan($action, $option = NULL)

{

 $user = Auth::user();

 return Gate::forUser($user)->allows($action, $option);

}

Bước 4: Thực hiện hành động phân quyền trong HomeController

Trong UserController tạo 2 action showPageGuest() và showPageAdmin()

public function showPageGuest()

{

 if (!$this->userCan('view-page-guest')) {

   abort('403', __('Bạn không có quyền thực hiện thao tác này'));

 }

 return view("layouts.page_guest");

}


public function showPageAdmin()

{

 if (!$this->userCan('view-page-admin')) {

   abort('403', __('Bạn không có quyền thực hiện thao tác này'));

 }

 return view("layouts.page_admin");

}

Bước 4: Tạo route gọi đến action tương ứng

Trong file web.php tạo 2 route gọi đến 2 action tương ứng

Route::get('/page-guest', 'HomeController@showPageGuest');

Route::get('/page-admin', 'HomeController@showPageAdmin');

Đăng nhập với 2 user vừa tạo sau đó truy cập vào các route vừa tạo để xem kết quả

Mã nguồn tham khảo: https://github.com/codegym-vn/laravel-authentication-gat

Leave a Reply

Your email address will not be published.