[*Thực hành] Triển khai mô hình bảo mật bằng password

Bảo mật

Mục tiêu

Sử dụng cơ chế đăng nhập bằng password mặc định của laravel

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ luyện tập sử dụng  cơ chế đăng nhập bằng password.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo ứng dụng Laravel có tên “auth”

Vào thư mục chúng ta muốn lưu trữ mã nguồn của dự án rồi gõ lệnh:

composer  create-project laravel/laravel auth --prefer-dist

Đợi đến khi lệnh chạy kết thúc

Screen%20Shot%202019 11 08%20at%2010.10.09

Bước 2: vào trong thư mục code và mở toàn bộ tên trong thư mục bằng trình soạn thảo yêu thích

cd auth/ 

Bước 3: Khởi chạy module “auth” mặc định được cung cấp bởi laravel

php artisan make:auth
Screen%20Shot%202019 11 08%20at%2010.30.24

Bước 4: Chạy ứng dụng và truy cập URL greeting để xem kết quả.

Gõ lệnh: php artisan serve

Screen%20Shot%202019 11 08%20at%2010.16.18

Truy cập “http://127.0.0.1:8000”, chúng ta sẽ thấy trang laravel greeting.

Screen%20Shot%202019 11 08%20at%2010.17.30

Bước 5: Truy cập hệ quản trị CSDL

mysql -uroot -p

Nhập password và “Enter” để truy cập:

Screen%20Shot%202019 11 08%20at%2010.32.56

Bước 6: Tạo CSDL cho ứng dụng task manager

create database auth;

Kiểm tra CSDL “auth” đã tồn tại chưa, chúng ta sử dụng lệnh và kiểm tra danh sách hiển thị:

show databases;

Bước 7: Cài đặt cấu hình kết nối CSDL từ ứng dụng “auth”

Sửa file cấu hình “.env” theo các tham số sau

# Tên kết nối CSDL mặc định
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306

# CSDL mặc định
DB_DATABASE=auth

# Tài khoản
DB_USERNAME=root

# mật khẩu
DB_PASSWORD=

Các tham số này sẽ đường sử dụng ở trong file “config/database.php”. Vì thế các bạn hoàn toàn có thể thay thế các thông tin kết nối trực tiếp tại file “config/database.php”.

Bước 8: khởi chạy migrate được cung cấp sẵn bởi Laravel

php artisan migrate
Screen%20Shot%202019 11 08%20at%2010.34.25

Bước 9: Chạy ứng dụng

Truy cập “http://127.0.0.1:8000/register” để đăng ký tài khoản mới cũng như “http://127.0.0.1:8000/login” để đăng nhập

Screen%20Shot%202019 11 08%20at%2010.35.51

Kết quả trả về như hình.

Tổng kết

Qua bài tập trên chúng ta đã luyện tập:

  • Luyện tập sử dụng cơ chế đăng nhập mặc định của Laravel

Mã nguồn: https://github.com/Sonnh290791/auth.git

Leave a Reply

Your email address will not be published.