post image

[Thực hành] Cấu hình Laravel

Mục tiêu Luyện tập cấu hình Laravel. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ cấu hình các thông số cơ bản trong một ứng dụng Laravel và chuyển đổi qua lại giữa 2 chế

post image

[Thực hành] Cài đặt Laravel

Mục tiêu Luyện tập cài đặt Laravel, tạo và chạy một ứng dụng Laravel cơ bản. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ cài đặt Laravel sau đó tạo và chạy một ứng dụng

Tổng quan về Laravel Framework

Laravel là một PHP framework tốt nhất thời điểm hiện tại cho quá trình xây dựng ứng dụng web. Nó đi kèm với các bộ công cụ mạnh mẽ và cung cấp kiến trúc ứng

Mô hình MVC

1. Mô hình MVC MVC là chữ viết tắt của Model – View – Controller, đây là một mô hình giúp cho việc phát triển phần mềm được trở nên gọn gàng và dễ dàng hơn. Mô hình