[Bài tập] Ứng dụng Blog

Mục tiêu Luyện tập lưu trữ dữ liệu sử dụng Eloquent Mô tả Trong phần này chúng ta sẽ phát triển một ứn dụng viết blog cá nhân. Ứng dụng có các chức năng sau:

[Bài đọc] Xoá model

Để xóa một model, gọi phương thức delete của model instance:  Xóa một model đã tồn tại bằng khóa Trong ví dụ trước, chúng ta lấy model từ cơ sở dữ liệu trước khi gọi

[Bài đọc] Insert và Update model

Insert Để thêm một bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu, đơn giản hãy tạo một model instance mới, thiết lập các thuộc tính vào model, sau đó gọi phương thức save:  Ở ví

[Bài đọc] Truy xuất dữ liệu

Lấy nhiều Models Khi bạn tạo được một model và kết hợp nó với bảng trong cơ sở dữ liệu, bạn có thể sẵn sàng truy xuất dữ liệu từ cơ cở dữ liệu. Hãy

[Bài đọc] Sử dụng Eloquent

Giới thiệu  Eloquent ORM cung cấp một ActiveRecord đơn giản và tiện lợi để làm việc với cơ sở dữ liệu. Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu có một model tương ứng để tương

[Bài đọc] Query Builder

Giới thiệu Query builder cung cấp giao diện linh hoạt để tạo và thực thi các truy vấn dữ liệu. Query builder có thể được sử dụng thể thực hiện hầu hết các thao tác

[Bài đọc] Database transaction

Ví dụ tình huống đặt ra: Trong một giao dịch chuyển 1 tỷ đồng trong ngân hàng từ tài khoản A sang tài khoản B. Sẽ có ít nhất 2 hoạt động sẽ diễn ra