[Bài đọc] Cấu hình CSDL

Cơ sở dữ liệu

Cấu hình cơ sở dữ liệu nằm tại thư mục config/database.php. Trong file này bạn có thể định nghĩa tất cả các kết nối cơ sở dữ liệu, cũng như chỉ định connection nào là mặc định. Ví dụ hầu hết các hệ thống cơ sở dữ liệu đề cung cấp ở file này.

Mặc định,cấu hình môi trường ví dụ của Laravel đã có sẵn để dùng với Laravel Homestead, đây là một môi trường máy ảo hoàn hảo cho phát triển. Dĩ nhiên là bạn có thể hoàn toàn thoải mái thay đổi cấu hình này ứng với database trên máy bạn.

Sau khi tạo CSDL trên MySQL thì chúng ta sẽ sử dụng một trong hai cách sau để cấu hình cho Laravel.

Cách 1: Cấu hình trong file .env

File .env là file cấu hình môi trường mặc định cho một ứng dụng Laravel. Nếu file này chưa tồn tại, chúng ta có thể sao chép từ file .env.example.

Screen%20Shot%202017 06 22%20at%203.10.27%20PM

Mở file .env và tìm đến đoạn:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=blog
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=secret

Thay thế các giá trị đúng với thông số CSDL của mình.

Cách 2: Thay đổi file cấu hình config/database.php

Mở file config/database.php và tìm tới đoạn mã sau:

'mysql' => array(
  'driver'  => 'mysql',
  'host'   => 'localhost',
  'database' => 'blog',
  'username' => 'root',
  'password' => 'secret',
  'charset'  => 'utf8',
  'collation' => 'utf8_unicode_ci',
  'prefix'  => '',
),

Thay thế các giá trị đúng với thông số CSDL của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.