[Bài đọc] Sử dụng Eloquent

Cơ sở dữ liệu

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Giới thiệu 

Eloquent ORM cung cấp một ActiveRecord đơn giản và tiện lợi để làm việc với cơ sở dữ liệu. Mỗi bảng trong cơ sở dữ liệu có một model tương ứng để tương tác với bảng đó. Các model này cho phép bạn truy vấn dữ liệu trong bảng cũng như chèn thêm dữ liệu mới cho bảng.

Trước khi bắt đầu, hãy chắc chắn rằng đã cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu trong config/database.php. Để biết thêm thông tin về cấu hình hãy xem tại đây.

Tạo Models 

Để bắt đầu, hãy cùng tạo một model Eloquent. Model về cơ bản nằm trong thư mục app, nhưng bạn có thể đặt chúng ở bất cứ đâu mà được cấu hình tải tự động trong file composer.json. Tất cả các model Eloquent đều được kết thừa từ lớp Illuminate\Database\Eloquent\Model.

Cách đơn giải nhất để tạo một đối tượng model là sử dụng lệnh artisan make:model như sau:

php artisan make:model User 

Nếu bạn muốn tạo một database migration đi kèm với model khi tạo, bạn sử dụng tùy chọn –migration hoặc –m:

php artisan make:model User --migration
php artisan make:model User --m

Sau khi thực hiện câu lệnh trên, hãy vào thư mục app để kiểm tra lớp User ở trong file User.php mới được tạo ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.