[Bài tập] Ứng dụng Blog

Cơ sở dữ liệu

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập lưu trữ dữ liệu sử dụng Eloquent

Mô tả

Trong phần này chúng ta sẽ phát triển một ứn dụng viết blog cá nhân.

Ứng dụng có các chức năng sau:

  • Viết một bài blog mới
  • Hiển thị danh sách tóm tắt các blog
  • Cập nhật nội dung một blog
  • Xem nội dung một blog
  • Xoá một blog

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo dự án và cấu hình ứng dụng

Bước 2: Tạo model

Bước 3: Tạo controller

Bước 4: Cấu hình route

Bước 5: Tạo view

Bước 6: Viết chức năng tạo blog mới

Bước 7: Viết chức năng hiển thị tóm tắt danh sách blog

Bước 8: Viết chức năng đọc 1 bài blog

Bước 9: Viết chức năng cập nhật 1 bài blog

Bước 10: Viết chức năng xoá 1 bài blog

Lưu ý: Ứng dụng này sẽ được tiếp tục phát triển trong các bài tiếp theo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.