[Thực hành] Sử dụng Eloquent Ứng dụng quản lý khách hàng

Cơ sở dữ liệu

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng Eloquent, thực hiện CRUD customer cơ bản

Mô tả

Ở những bài trước chúng ta đã cấu hình CSDL, tạo dữ liệu mẫu… Ở bài hôm nay chúng ta sẽ thực hành sử dụng Eloquent để thao tác với CSDL trong ứng dụng của mình thông qua các chức năng sau:

 • Hiển thị danh sách khách hàng
 • Thêm mới khách hành
 • Cập nhật thông tin khách hành
 • Xóa khách hàng

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo model

Tạo model Customer bằng cách chạy câu lệnh sau trên terminal:

php artisan make:model Customer

Model Customer sẽ được tạo trong thư mục app. Thêm lệnh vào file Task.php để kết nối bảng với model:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Customer extends Model
{
  /* The table associated with the model */
  protected $table = 'customer';
}

Bước 2: Tạo Controller

Tạo controller CustomerController bằng cách chạy câu lệnh sau trên terminal:

php artisan make:controller CustomerController

Controller Customer sẽ được tạo nằm trong thư mục app/Http/Controllers

Vào file app/Http/Controllers/CustomerController.php tạo các hàm sau

 • index() : hiển thị danh sách khách hàng
 • create(): show form tạo mới khách hàng
 • store(): thực hiện thêm mới khách hàng
 • edit(): hiển thị form và dữ liệu khách hàng cần sửa
 • update(): thực hiện tác vụ sửa
 • destroy(): xóa khách hàng

Mã nguồn tham khảo:

namespace App\Http\Controllers;
use App\Customer;
use http\Env\Response;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Session;

class CustomerController extends Controller{

 /**
  * Display a listing of the resource.
  *
  * @return Response
  */

 public function index(){
   $customers = Customer::all();
   return view('customers.list', compact('customers'));
 }

 /**
  * Show the form for creating a new resource.
  *
  * @return Response
  */

 public function create(){
   return view('customers.create');
 }

 /**
  * Store a newly created resource in storage.
  *
  * @return Response
  */
 public function store(Request $request){
   $customer = new Customer();
   $customer->name   = $request->input('name');
   $customer->email  = $request->input('email');
   $customer->dob   = $request->input('dob');
   $customer->save();

   //dung session de dua ra thong bao
   Session::flash('success', 'Tạo mới khách hàng thành công');
   //tao moi xong quay ve trang danh sach khach hang
   return redirect()->route('customers.index');
 }

 /**
  * Show the form for editing the specified resource.
  *
  * @param int $id
  * @return Response
  */
 public function edit($id){
   $customer = Customer::findOrFail($id);
   return view('customers.edit', compact('customer'));
 }

 /**
  * Update the specified resource in storage.
  *
  * @param int $id
  * @return Response
  */
 public function update(Request $request, $id){
   $customer = Customer::findOrFail($id);
   $customer->name   = $request->input('name');
   $customer->email  = $request->input('email');
   $customer->dob   = $request->input('dob');
   $customer->save();

   //dung session de dua ra thong bao
   Session::flash('success', 'Cập nhật khách hàng thành công');
   //cap nhat xong quay ve trang danh sach khach hang
   return redirect()->route('customers.index');
 }

 /**
  * Remove the specified resource from storage.
  *
  * @param int $id
  * @return Response
  */
 public function destroy($id){
   $customer = Customer::findOrFail($id);
   $customer->delete();

   //dung session de dua ra thong bao
   Session::flash('success', 'Xóa khách hàng thành công');

   //xoa xong quay ve trang danh sach khach hang
   return redirect()->route('customers.index');
 }
}

Bước 3: Cấu hình route Trong thư file routes/web.php tạo các route gọi đến action tương ứng với CustomerController như sau:

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
 return view('home');
});

//tao group route customers
Route::group(['prefix' => 'customers'], function () {
 Route::get('/','CustomerController@index')->name('customers.index');
 Route::get('/create','CustomerController@create')->name('customers.create');
 Route::post('/create','CustomerController@store')->name('customers.store');
 Route::get('/{id}/edit','CustomerController@edit')->name('customers.edit');
 Route::post('/{id}/edit','CustomerController@update')->name('customers.update');
 Route::get('/{id}/destroy','CustomerController@destroy')->name('customers.destroy');
});

Bước 4: Tạo view

Tạo các view giống sở đồ sau:

resources

 • Views
  • Customers
   • list.blade.php
   • create.blade.php
   • edit.blade.php
  • home.blade.php

Nội dung home.blade.php


<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
   <title>@yield('title')</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO" crossorigin="anonymous">
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbBJiSnjAK/l8WvCWPIPm49" crossorigin="anonymous"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwEULTy" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
   @yield('content')
</div>
</body>
</html>

Nội dung view list.blade.php

@extends('home')
@section('title', 'Danh sách khách hàng')
@section('content')
   <div class="col-12">
      <div class="row">
        <div class="col-12"><h1>Danh Sách Khách Hàng</h1></div>
        <div class="col-12">
          @if (Session::has('success'))
           <p class="text-success">
             <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>{{ Session::get('success') }}
           </p>
          @endif
        </div>
     <table class="table table-striped">
     <thead>
     <tr>
        <th scope="col">#</th>
        <th scope="col">Tên khách hàng</th>
        <th scope="col">Ngày Sinh</th>
        <th scope="col">Email</th>
        <th></th>
        <th></th>
     </tr>
     </thead>
     <tbody>
     @if(count($customers) == 0)
     <tr><td colspan="4">Không có dữ liệu</td></tr>
     @else
        @foreach($customers as $key => $customer)
        <tr>
           <th scope="row">{{ ++$key }}</th>
           <td>{{ $customer->name }}</td>
           <td>{{ $customer->dob }}</td>
           <td>{{ $customer->email }}</td>
           <td><a href="{{ route('customers.edit', $customer->id) }}">sửa</a></td>
           <td><a href="{{ route('customers.destroy', $customer->id) }}" class="text-danger" onclick="return confirm('Bạn chắc chắn muốn xóa?')">xóa</a></td>
        </tr>
        @endforeach
     @endif
     </tbody>
     </table>
     <a class="btn btn-primary" href="{{ route('customers.create') }}">Thêm mới</a>
     </div>
   </div>
@endsection

Nội dung view create.blade.php

@extends('home')
@section('title', 'Thêm mới khách hàng')

@section('content')
<div class="col-12 col-md-12">
  <div class="row">
   <div class="col-12">
     <h1>Thêm mới khách hàng</h1>
   </div>
   <div class="col-12">
     <form method="post" action="{{ route('customers.store') }}">
     @csrf
     <div class="form-group">
      <label>Tên khách hàng</label>
      <input type="text" class="form-control" name="name" placeholder="Enter name" required>
     </div>
     <div class="form-group">
       <label for="exampleInputEmail1">Email</label>
       <input type="email" class="form-control" name="email" placeholder="Enter email" required>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1">Ngày sinh</label>
      <input type="date" class="form-control" name="dob" required>
     </div>
     <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
@endsection 

Nội dung view edit.blade.php

@extends('home')
@section('title', 'Chỉnh sửa khách hàng')
@section('content')
<div class="col-12 col-md-12">
  <div class="row">
   <div class="col-12"><h1>Chỉnh sửa khách hàng</h1></div>
   <div class="col-12">
     <form method="post" action="{{ route('customers.update', $customer->id) }}">
     @csrf
     <div class="form-group">
     <label>Tên khách hàng</label>
     <input type="text" class="form-control" name="name" value="{{ $customer->name }}" required>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label>Email</label>
      <input type="email" class="form-control" name="email" value="{{ $customer->email }}" required></div>
     <div class="form-group">
      <label>Ngày sinh</label>
      <input type="date" class="form-control" name="dob" value="{{ $customer->dob }}" required>
     </div>
     <button type="submit" class="btn btn-primary">Chỉnh sửa</button>
     <button class="btn btn-secondary" onclick="window.history.go(-1); return false;">Hủy</button>
   </form>
   </div>
   </div>
</div>
@endsection

Bước 5: Chạy ứng dụng

Sử dụng câu lệnh php artisan serve để khỏi chạy ứng dụng

Truy cập vào đường dẫn: http://localhost/customers để xem kết quả

Tổng kết

Qua bài tập này chúng ta đã ôn tập sử dụng Eloquent trong laravel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.