[Thực hành] Sử dụng Eloquent Ứng dụng quản lý khách hàng

Cơ sở dữ liệu

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng Eloquent, thực hiện CRUD customer cơ bản

Mô tả

Ở những bài trước chúng ta đã cấu hình CSDL, tạo dữ liệu mẫu… Ở bài hôm nay chúng ta sẽ thực hành sử dụng Eloquent để thao tác với CSDL trong ứng dụng của mình thông qua các chức năng sau:

 • Hiển thị danh sách khách hàng
 • Thêm mới khách hành
 • Cập nhật thông tin khách hành
 • Xóa khách hàng

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo model

Tạo model Customer bằng cách chạy câu lệnh sau trên terminal:

php artisan make:model Customer

Model Customer sẽ được tạo trong thư mục app. Thêm lệnh vào file Task.php để kết nối bảng với model:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Customer extends Model
{
  /* The table associated with the model */
  protected $table = 'customer';
}

Bước 2: Tạo Controller

Tạo controller CustomerController bằng cách chạy câu lệnh sau trên terminal:

php artisan make:controller CustomerController

Controller Customer sẽ được tạo nằm trong thư mục app/Http/Controllers

Vào file app/Http/Controllers/CustomerController.php tạo các hàm sau

 • index() : hiển thị danh sách khách hàng
 • create(): show form tạo mới khách hàng
 • store(): thực hiện thêm mới khách hàng
 • edit(): hiển thị form và dữ liệu khách hàng cần sửa
 • update(): thực hiện tác vụ sửa
 • destroy(): xóa khách hàng

Mã nguồn tham khảo:

namespace App\Http\Controllers;
use App\Customer;
use http\Env\Response;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Session;

class CustomerController extends Controller{

 /**
  * Display a listing of the resource.
  *
  * @return Response
  */

 public function index(){
   $customers = Customer::all();
   return view('customers.list', compact('customers'));
 }

 /**
  * Show the form for creating a new resource.
  *
  * @return Response
  */

 public function create(){
   return view('customers.create');
 }

 /**
  * Store a newly created resource in storage.
  *
  * @return Response
  */
 public function store(Request $request){
   $customer = new Customer();
   $customer->name   = $request->input('name');
   $customer->email  = $request->input('email');
   $customer->dob   = $request->input('dob');
   $customer->save();

   //dung session de dua ra thong bao
   Session::flash('success', 'Tạo mới khách hàng thành công');
   //tao moi xong quay ve trang danh sach khach hang
   return redirect()->route('customers.index');
 }

 /**
  * Show the form for editing the specified resource.
  *
  * @param int $id
  * @return Response
  */
 public function edit($id){
   $customer = Customer::findOrFail($id);
   return view('customers.edit', compact('customer'));
 }

 /**
  * Update the specified resource in storage.
  *
  * @param int $id
  * @return Response
  */
 public function update(Request $request, $id){
   $customer = Customer::findOrFail($id);
   $customer->name   = $request->input('name');
   $customer->email  = $request->input('email');
   $customer->dob   = $request->input('dob');
   $customer->save();

   //dung session de dua ra thong bao
   Session::flash('success', 'Cập nhật khách hàng thành công');
   //cap nhat xong quay ve trang danh sach khach hang
   return redirect()->route('customers.index');
 }

 /**
  * Remove the specified resource from storage.
  *
  * @param int $id
  * @return Response
  */
 public function destroy($id){
   $customer = Customer::findOrFail($id);
   $customer->delete();

   //dung session de dua ra thong bao
   Session::flash('success', 'Xóa khách hàng thành công');

   //xoa xong quay ve trang danh sach khach hang
   return redirect()->route('customers.index');
 }
}

Bước 3: Cấu hình route Trong thư file routes/web.php tạo các route gọi đến action tương ứng với CustomerController như sau:

use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
 return view('home');
});

//tao group route customers
Route::group(['prefix' => 'customers'], function () {
 Route::get('/','[email protected]')->name('customers.index');
 Route::get('/create','[email protected]')->name('customers.create');
 Route::post('/create','[email protected]')->name('customers.store');
 Route::get('/{id}/edit','[email protected]')->name('customers.edit');
 Route::post('/{id}/edit','[email protected]')->name('customers.update');
 Route::get('/{id}/destroy','[email protected]')->name('customers.destroy');
});

Bước 4: Tạo view

Tạo các view giống sở đồ sau:

resources

 • Views
  • Customers
   • list.blade.php
   • create.blade.php
   • edit.blade.php
  • home.blade.php

Nội dung home.blade.php


<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
   <title>@yield('title')</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO" crossorigin="anonymous">
   <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js" integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous"></script>
   <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js" integrity="sha384-ZMP7rVo3mIykV+2+9J3UJ46jBk0WLaUAdn689aCwoqbBJiSnjAK/l8WvCWPIPm49" crossorigin="anonymous"></script>
   <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwEULTy" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
   @yield('content')
</div>
</body>
</html>

Nội dung view list.blade.php

@extends('home')
@section('title', 'Danh sách khách hàng')
@section('content')
   <div class="col-12">
      <div class="row">
        <div class="col-12"><h1>Danh Sách Khách Hàng</h1></div>
        <div class="col-12">
          @if (Session::has('success'))
           <p class="text-success">
             <i class="fa fa-check" aria-hidden="true"></i>{{ Session::get('success') }}
           </p>
          @endif
        </div>
     <table class="table table-striped">
     <thead>
     <tr>
        <th scope="col">#</th>
        <th scope="col">Tên khách hàng</th>
        <th scope="col">Ngày Sinh</th>
        <th scope="col">Email</th>
        <th></th>
        <th></th>
     </tr>
     </thead>
     <tbody>
     @if(count($customers) == 0)
     <tr><td colspan="4">Không có dữ liệu</td></tr>
     @else
        @foreach($customers as $key => $customer)
        <tr>
           <th scope="row">{{ ++$key }}</th>
           <td>{{ $customer->name }}</td>
           <td>{{ $customer->dob }}</td>
           <td>{{ $customer->email }}</td>
           <td><a href="{{ route('customers.edit', $customer->id) }}">sửa</a></td>
           <td><a href="{{ route('customers.destroy', $customer->id) }}" class="text-danger" onclick="return confirm('Bạn chắc chắn muốn xóa?')">xóa</a></td>
        </tr>
        @endforeach
     @endif
     </tbody>
     </table>
     <a class="btn btn-primary" href="{{ route('customers.create') }}">Thêm mới</a>
     </div>
   </div>
@endsection

Nội dung view create.blade.php

@extends('home')
@section('title', 'Thêm mới khách hàng')

@section('content')
<div class="col-12 col-md-12">
  <div class="row">
   <div class="col-12">
     <h1>Thêm mới khách hàng</h1>
   </div>
   <div class="col-12">
     <form method="post" action="{{ route('customers.store') }}">
     @csrf
     <div class="form-group">
      <label>Tên khách hàng</label>
      <input type="text" class="form-control" name="name" placeholder="Enter name" required>
     </div>
     <div class="form-group">
       <label for="exampleInputEmail1">Email</label>
       <input type="email" class="form-control" name="email" placeholder="Enter email" required>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label for="exampleInputEmail1">Ngày sinh</label>
      <input type="date" class="form-control" name="dob" required>
     </div>
     <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
     </form>
    </div>
   </div>
  </div>
@endsection 

Nội dung view edit.blade.php

@extends('home')
@section('title', 'Chỉnh sửa khách hàng')
@section('content')
<div class="col-12 col-md-12">
  <div class="row">
   <div class="col-12"><h1>Chỉnh sửa khách hàng</h1></div>
   <div class="col-12">
     <form method="post" action="{{ route('customers.update', $customer->id) }}">
     @csrf
     <div class="form-group">
     <label>Tên khách hàng</label>
     <input type="text" class="form-control" name="name" value="{{ $customer->name }}" required>
     </div>
     <div class="form-group">
      <label>Email</label>
      <input type="email" class="form-control" name="email" value="{{ $customer->email }}" required></div>
     <div class="form-group">
      <label>Ngày sinh</label>
      <input type="date" class="form-control" name="dob" value="{{ $customer->dob }}" required>
     </div>
     <button type="submit" class="btn btn-primary">Chỉnh sửa</button>
     <button class="btn btn-secondary" onclick="window.history.go(-1); return false;">Hủy</button>
   </form>
   </div>
   </div>
</div>
@endsection

Bước 5: Chạy ứng dụng

Sử dụng câu lệnh php artisan serve để khỏi chạy ứng dụng

Truy cập vào đường dẫn: http://localhost/customers để xem kết quả

Tổng kết

Qua bài tập này chúng ta đã ôn tập sử dụng Eloquent trong laravel

Leave a Reply

Your email address will not be published.