[Bài tập] Unit Test

Mục tiêu Luyện tập viết Unit Test cho ứng dụng PHP. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ triển khai Unit Test cho bài toán Kata Bowling. Mô tả về Kata này được đặt

[Thực hành] Thực thi Unit Tests

Mục tiêu Luyện tập thao tác thực thi các Unit Test, quan sát kết quả test. Mô tả Trong phần này chúng ta sẽ triển khai bài tập FizzBuzz với các Test case có trước.