[Bài tập] Phát triển ứng dụng theo mô hình TDD

Kiểm thử

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập viết mã theo mô hình TDD.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ luyện tập TDD thông qua việc viết một ứng dụng để tính khoảng thời gian mà một người đã sống.

Ứng dụng bao gồm một form, cho phép người dùng nhập vào ngày sinh của mình và nhấn nút “Tính thời gian đã sống”. Kết quả sẽ hiển thị khoảng thời gian người đó đã sống với các đơn vị khác nhau: Giờ, Ngày, Tuần, Tháng, Năm.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo ứng dụng mới

Bước 2: Cấu hình phpunit

Bước 3: Tạo lớp LivedTimeCalculator

Bước 4: Khai báo phương thức getLivedHours()

Bước 5: Xác định các test case cho phương thức getLivedHours()

Bước 6: Viết các unit test tương ứng với từng test case

Bước 7: Viết mã để vượt qua unit test ở bước 6

Bước 8: Lặp lại bước 6 và 7 cho tất các các test case của phương thức getLivedHours()

Bước 9: Lặp lại các bước 4, 5, 6, 7, 8 cho tất cả các phương thức còn lại của lớp LivedTimeCalculator

Leave a Reply

Your email address will not be published.