[Bài đọc] Câu lệnh điều kiện trong Blade

Laravel cơ bản

Ngoài kế thừa template và hiển thị dữ liệu, Blade còn cung cấp các tiện ích cho các cấu trúc điều khiển cơ bản của PHP như cấu trúc điều kiện và vòng lặp. Những tiện ích này khá rõ ràng, ngắn gọn và cũng giữ được những nét quen thuộc như PHP.

Câu lệnh If

Sử dụng directive if @if, @elseif, @else, and @endif để khai báo với cấu trúc if. Những directive này tương ứng giống các từ khóa của PHP:

@if (count($records) === 1)
    I have one record!
@elseif (count($records) > 1)
    I have multiple records!
@else
    I don’t have any records!
@endif

Để tiện hơn, Blade cũng cung cấp directive @unless:

@unless (Auth::check())
    You are not signed in.
@endunless

Ngoài các directive đã được thảo luận, direcive @isset và @empty được sử dụng thuận tiện cho các chức năng:

@isset($records)
    // $records is defined and is not null…
@endisset

@empty($records)
    // $records is “empty”…
@endempty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.