post-image

[Bài đọc] Đăng ký Middlware cho Controller

Laravel cơ bản

Chúng ta có thể đăng ký middlware cho controller trong file routes, chẳng hạn như:

Route::get('profile', 'UserController@show')->middleware('auth');

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đăng ký middleware ở bên trong constructor của controller, chẳng hạn như:

class UserController extends Controller
{
  /**
   * Instantiate a new controller instance.
   *
   * @return void
   */
   public function __construct()
   {
    $this->middleware('auth');

    $this->middleware('log')->only('index');

    $this->middleware('subscribed')->except('store');
   }
}

Hoặc, thậm chí chúng ta cũng có thể định nghĩa middlware ngay bên trong constructor của controller thông qua một Closure. Chẳng hạn như:

$this->middleware(function ($request, $next) {
  // ...

  return $next($request);
});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.