[Bài đọc] Truyền dữ liệu tới View

Laravel cơ bản

Truyền dữ liệu tới View

Chúng ta có thể truyền một mảng dữ liệu cho view:

return view('greetings', ['name' => 'Victoria']);

Khi truyền dữ liệu bằng cách này, dữ liệu được truyền nên là một mảng có cặp key/value tương ứng. Bên trong view, bạn có thể lấy giá trị bằng cách gọi biến với tên là key của mảng, ví dụ như <?php echo $key; ?>. Ngoài ra bạn cũng có thể truyền dữ liệu vào view bằng cách sử dụng phương thức with như bên dưới

return view('greeting')->with('name', 'Victoria');

 Chia sẻ dữ liệu cho tất cả các view

Thỉnh thoảng, bạn cần chia sẻ một phần dữ liệu với tất cả các view trong ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng phương thức share của view facade. Thông thường, bạn chỉ cần gọi share trong phương thức boot từ một service provider. Bạn có thể thêm chúng vào trong AppServiceProvider hoặc tự tạo ra một service provider khác:

<?php
namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\Facades\View;

class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    View::share('key', 'value');
  }
 
  /**
   * Register the service provider.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.