[Bài đọc] View cơ bản

Laravel cơ bản

View là gì?

View là bộ phận chứa mã HTML trả về cho người dùng. View giúp tách phần điều khiển và logic ra khỏi giao diện của ứng dụng. Tất cả các view đều được lưu trong thư mục resources/views

Tạo và sử dụng view

Một view đơn giản sẽ có nội dung tương tự như sau:

<!-- View stored in resources/views/greeting.blade.php -->

<html>
    <body>
        <h1>Hello, {{ $name }}</h1>
    </body>
</html>

View này được lưu trong file resources/views/greeting.blade.php,  sau đó chúng ta có thể sử dụng nó như sau:

Route::get('/', function () {
    return view('greeting', ['name' => 'James']);
});

Tham số đầu tiên truyền vào trong phương thức view() là tên của file chứa view (bỏ qua phần đuôi .blade.php). Tham số thứ hai là dữ liệu mà view cần để hiển thị, trong ví dụ trên chúng ta đang truyền vào tên thông qua tham số name.

File view nằm trong thư mục con

Các file view cũng có thể nằm trong các thư mục con, chẳng hạn file profile.blade.php nằm trong thư mục admin (resources/views/admin/profile.blade.php) thì chúng ta có thể sử dụng dấu chấm (.) như sau: 

return view('admin.profile', $data);

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.