[Bài tập] Máy tính cá nhân

Laravel cơ bản

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng Controller trong Laravel

Mô tả

Tạo một ứng dụng máy tính đơn giản để thực hiện các phép tính đơn giản. Ứng dụng sẽ có giao diện như sau:

Screen%20Shot%202019 12 30%20at%204.08.46%20PM

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo mới project

Bước 2: Tạo view có giao diện như hình vẽ

Bước 3: Tạo controller

Bước 4: Tạo route gọi đến các action trong controller tương ứng

Tổng kết

Qua bài tập trên chúng ta đã luyện tập:

  • Kỹ năng xử lý Controller
  • Sử dụng Request của Laravel để lấy dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published.