[Bài tập] Tạo controller cho các trang của ứng dụng Task Management – P4

Laravel cơ bản

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng Controller

Mô tả

Tạo controller cho các trang của ứng dụng Task Management

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo controller TaskController để quản lý tasks

Bước 2: Tạo các action crud trong TaskController

Các action bao gồm:

MethodURIActionRoute Name
GET/tasksindextasks.index
GET/tasks/createcreatetasks.create
POST/tasksstoretasks.store
GET/tasks/{taskId}showtasks.show
GET/tasks/{taskId}/editedittasks.edit
PUT/PATCH/tasks/{taskId}updatetasks.update
DELETE/tasks/{photo}destroytasks.destroy

Bước 3: Tạo route gọi đến các action tương ứng ở bước 2

Bước 4: Chạy ứng dụng và quan sát

Tổng kết

Luyện tập sử dụng Controller

Leave a Reply

Your email address will not be published.