post-image

[Thực hành] Sử dụng route cơ bản

Laravel cơ bản

Mục tiêu

Tìm hiểu cách định nghĩa và các tình huống sử dụng Route

Mô tả

Routing là thành phần quan trọng trong Laravel, có nhiệm vụ xác định URL nào sẽ được hồi đáp. Trong Laravel xử lý routes tại routes/web.php , chúng ta tạo ví dụ Routes xác định khi nào thì chạy Index, khi nào chạy Contact và About 


Hướng dẫn

Bước 1: Khởi tạo project Laravel 

Chạy câu lệnh sau trong terminal để tạo project

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel route-demo

Bước 2: Vào routes/web.php thêm đoạn code sau

Route::get('/', function () {  
 echo "<h2>This is Home page</h2>";
});

Route::get('/about', function () {  
 echo "<h2>This is About page</h2>";
});

Route::get('/contact', function () {  
 echo "<h2>This is Contact page</h2>";
});

Bước 3: Trên trình duyệt chạy http://localhost:8000/ để truy cập trang Index 


Screen%20Shot%202019 11 06%20at%2011.59.24%20AM

Bước 4: Trên trình duyệt chạy http://localhost:8000/contact để truy cập trang Contact

Screen%20Shot%202019 11 06%20at%2012.05.34%20PM

Bước 5: Trên trình duyệt chạy http://localhost:8000/about để truy cập trang About

Screen%20Shot%202019 11 06%20at%2012.08.41%20PM

Bước 6: Khi Routing thực thi thì nó có thể nhận và truyền các tham số, tại routes/web.php tạo thêm route như sau

Route::get('/user', function () {  
   return view('user', ['name'=>'Masud Alam']);
});

Trong đó ‘user’ là view sẽ hiển thị giao diện và ‘name’ là tham số mà routes sẽ nhận giá trị

Bước 7: Tạo View để hiển thị trong resources/views/user.php 


<!doctype html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">  <head>    
   <meta charset="utf-8">    
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">    
   <title>Laravel Route</title>  
</head>  
<body>    
   <h1>Welcome <?= $name ?>!</h1>  
</body>
</html>

Bước 8: Trên trình duyệt chạy http://localhost:8000/user 


Screen%20Shot%202019 11 06%20at%201.52.30%20PM

Bước 9: Chúng ta cũng có thể truyền tham số trên thanh địa chỉ khi chạy web, tại routes/web.php tạo thêm route như sau: 


Route::get('/user/{name}', function ($name) {
  echo "<h2>User name is $name</h2>";
});

Bước 10: Trên thanh địa chỉ trình duyệt chạy http://localhost:8000/user/Masud 


Screen%20Shot%202019 11 06%20at%201.57.49%20PM

Bước 11: Routing cũng hỗ trợ tham số mặc định, khi chạy web ta không cần truyền tham số vẫn được, sinh viên tạo route:

Route::get('/user-name/{name?}', function ($name = 'Sohel') {
  echo "<h2>User name is $name</h2>";
});

Các bạn để ý khi chạy web ta không truyền tham số, mà các tham số lấy giá trị mặc định đã khởi tạo trong routes

Screen%20Shot%202019 11 06%20at%202.01.57%20PM

Bước 12: Tạo Controller

Chạy lệnh như bên dưới để tạo Controller

php artisan make:controller HomeController

Khi tạo thành công controller có tên HomeController thì màn hình như sau

Screen%20Shot%202019 11 06%20at%202.06.52%20PM

Kiểm tra HomeController vừa tạo tại app/Http/Controller/HomeController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class HomeController extends Controller {  
   public function index() {   
   return view('home');  
 }}

Vào routes.php tạo routes thực thi controller vừa tạo xong 


Route::get('/', '[email protected]');

Bước 13: Tạo view để hiển thị kết quả

Vào resources\views\ tạo trang home.php 


<!doctype html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <title>Laravel</title>

    <!-- Fonts -->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,600" rel="stylesheet" type="text/css">

    <!-- Styles -->
    <style>
      html, body {
        background-color: #fff;
        color: #636b6f;
        font-family: 'Nunito', sans-serif;
        font-weight: 200;
        height: 100vh;
        margin: 0;
      }

      .full-height {
        height: 100vh;
      }

      .flex-center {
        align-items: center;
        display: flex;
        justify-content: center;
      }

      .position-ref {
        position: relative;
      }

      .top-right {
        position: absolute;
        right: 10px;
        top: 18px;
      }

      .content {
        text-align: center;
      }

      .title {
        font-size: 84px;
      }

      .links > a {
        color: #636b6f;
        padding: 0 25px;
        font-size: 13px;
        font-weight: 600;
        letter-spacing: .1rem;
        text-decoration: none;
        text-transform: uppercase;
      }

      .m-b-md {
        margin-bottom: 30px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
  <div class="container">
    <div class="content">
      <div class="title">
        Welcome!
      </div>
    </div>
  </div>
  </body>
</html>

Kết quả khi chạy http://localhost:8000

Screen%20Shot%202019 11 06%20at%202.13.24%20PM

Link tham khảo code: https://github.com/codegym-vn/laravel-route

Leave a Reply

Your email address will not be published.