[Thực hành] Tạo controller của ứng dụng Task Management – P3

Laravel cơ bản

Mục tiêu

Luyện tập sử dụng Controller trong Laravel

Mô tả

Ở phần trước của ứng dụng task manager, chúng ta đã xây dựng route đầy đủ với các tác vụ cơ bản (danh sách, chi tiết, thêm, sửa, xóa).

Trong phần này, chúng ta sẽ triển khai các thao tác hàm trong Controller thay vì viết trực tiếp trong Route.

Hướng dẫn

Bước 1: vào trong thư mục code và mở toàn bộ tên trong thư mục bằng trình soạn thảo yêu thích

cd task-manager/

Bước 2: Tạo controller bằng câu lệnh: 

php artisan make:controller CustomerController --resource

Sau khi lệnh hoàn thành, kiểm tra trong thư mục “app/Http/Controllers” sẽ có class “CustomerController.php”.

Bước 3: Tạo route rescource cho CustomerController

Route::resource('customers', 'CustomerController')

Bước 4: Chạy ứng dụng và truy cập URL tương để xem kết quả

Gõ lệnh: php artisan serve

Screen%20Shot%202019 11 06%20at%203.09.48%20PM

Kiểm tra khởi chạy ứng dụng đã tạo bằng cách truy cập “http://127.0.0.1:8000/”.

Để kiểm tra xem Route đã hoạt động chưa, chúng ta truy cập “http://127.0.0.1:8000/customers

Screen%20Shot%202019 11 06%20at%202.45.57%20PM

Tổng kết

Qua bài tập trên chúng ta đã luyện tập:

  • Kỹ năng xử lý Controller
  • Tạo Resource Controller bằng câu lệnh được laravel hỗ trợ
  • Hiểu được ý nghĩa các hàm tương ứng trong Controller với Route

Leave a Reply

Your email address will not be published.