post-image

[Bài đọc] Sử dụng seeding

Seeding được dùng để làm gì? Laravel cung cấp một phương thức đơn giản để đưa dữ liệu thử nghiệm hàng loạt vào trong cơ sở dữ liệu bằng việc sử dụng các seed class.

[Bài đọc] Sử dụng Migration

Migration được dùng để làm gì? Migration được coi như là hệ thống quản lý phiên bản cho cơ sở dữ liệu, cho phép nhóm lập trình có thể dễ dàng thay đổi và chia

[Bài đọc] Cấu hình CSDL

Cấu hình cơ sở dữ liệu nằm tại thư mục config/database.php. Trong file này bạn có thể định nghĩa tất cả các kết nối cơ sở dữ liệu, cũng như chỉ định connection nào là

post-image

[Bài đọc] Repository Pattern

Repository Pattern Repository Pattern là một mẫu kiến trúc cho phép chúng ta tách biệt các tầng khác nhau của ứng dụng, giúp cho mã nguồn trở nên trong sáng và dễ duy trì và

post-image

[Thực hành] Sử dụng route cơ bản

Mục tiêu Tìm hiểu cách định nghĩa và các tình huống sử dụng Route Mô tả Routing là thành phần quan trọng trong Laravel, có nhiệm vụ xác định URL nào sẽ được hồi đáp.