post-image

Adapter Pattern cắm là chơi

1. Adapter Pattern là gì? Adapter Pattern là một trong số những Design Pattern được giới thiệu bởi Gang of Four, nó nằm trong nhóm Structural Design Pattern, các mẫu liên quan đến cấu trúc và kết

post-image

Proxy Pattern bảo vệ tài nguyên

1. Proxy Pattern là gì? Proxy Pattern là một Design Pattern thuộc nhóm Structural Design Pattern liên quan đến cấu trúc và kết cấu các đối tượng trong lập trình hướng đối tượng. Proxy Pattern tạo ra một

post-image

Decorator Design Pattern trong PHP

Decorator Pattern là một trong các Design Pattern được giới thiệu bởi Gang of Four, đây là một pattern có tuần suất sử dụng trung bình (3/5 với thang điểm tần suất sử dụng 5). Decorator thuộc