post-image

Factory Pattern nhà máy tạo thực thể

1. Factory Pattern là gì? Tần suất sử dụng: 5/5, Factory Pattern được sử dụng cực nhiều trong lập trình. Factory pattern cũng như Singleton pattern thuộc về dạng Creational Design Pattern, tuy nhiên có