post-image

Factory Pattern nhà máy tạo thực thể

1. Factory Pattern là gì? Tần suất sử dụng: 5/5, Factory Pattern được sử dụng cực nhiều trong lập trình. Factory pattern cũng như Singleton pattern thuộc về dạng Creational Design Pattern, tuy nhiên có

post-image

Service Locator thùng chứa đa năng?

1. Service Locator là gì? Trước khi đi vào chi tiết câu hỏi Service Locator là gì? chúng ta cùng xem xét vấn đề sau trong lập trình. Một class A phụ thuộc vào một service hoặc một

post-image

CSS là gì?

CSS là một trong ba chàng lính ngự lâm của các website. Tôi tin chắc bạn đã biết chút ít về CSS khi đọc bài viết này. Nhưng thật sự CSS là gì, cả CSS3 nữa,