post-image

Dependency Injection

Dependency Injection (tiêm phụ thuộc) là một cơ chế để giúp dễ dàng sử dụng các đối tượng của một lớp bên trong một lớp khác. Dependency Injection là cơ chế được sử dụng rất

post-image

Resource Controller

Laravel cung cấp một tiện ích cho phép chúng ta nhanh chóng khởi tạo được một controller với đầy đủ các action CRUD thông dụng. Việc này có thể đạt được dễ dàng thông qua

post-image

Controller trong Laravel

Trong mô hình MVC, chữ “C” là viết tắt của Controller. Nó được coi như là thành phần điều khiển luồng xử lý giữa Model và View.  Controller là các đối tượng được dùng để

Route cơ bản

Route là gì? Đúng như tên gọi của nó. Route thực hiện chức năng định tuyến, dẫn đường cho các HTTP request được gởi đến đúng nơi ta muốn nó đến. Với các ứng dụng

Tổng quan về Laravel Framework

Laravel là một PHP framework tốt nhất thời điểm hiện tại cho quá trình xây dựng ứng dụng web. Nó đi kèm với các bộ công cụ mạnh mẽ và cung cấp kiến trúc ứng

Mô hình MVC

1. Mô hình MVC MVC là chữ viết tắt của Model – View – Controller, đây là một mô hình giúp cho việc phát triển phần mềm được trở nên gọn gàng và dễ dàng hơn. Mô hình