post-image

Biểu thức trong JasperReport

Trong JasperReport có rất nhiều các thiết lập được định nghĩa dạng biểu thức, ví dụ như điều kiện để ẩn hiện một thành phần, các tính toán đặc biệt, các xử lý chuỗi ký