[Bài đọc] Web services

Một web service là cách giao tiếp giữa hai hoặc nhiều ứng dụng được phát triển cho các nền tảng khác nhau. Các service này độc lập với các trình duyệt và hệ điều hành