post-image

Hỏi đáp về Laravel

Tổng quan

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Laravel là một framework PHP miễn phí và mã nguồn mở theo mô hình MVC. Nó là một framework PHP rất phổ biến giúp giảm chi phí phát triển và cải thiện chất lượng code. Sử dụng Laravel , các nhà phát triển có thể tiết kiệm hàng giờ thời gian phát triển và giảm hàng ngàn dòng code so với PHP thuần. Vì Laravel tái sử dụng các components của các frameworks khác nhau trong việc thiết kế ứng dụng web.

Do thiết kế của Laravel tái sử dụng những Component từ nhiều framework khác nhau, nên kết quả trở nên phức tạp nhưng ứng dụng hơn.Bộ sưu tập lớn các câu hỏi phỏng vấn hỏi đáp về Laravel chắc chắn sẽ giúp bạn tìm được một công việc tuyệt vời.

I. Hỏi đáp về Laravel

1. Laravel framework là gì ?

Nó là một framework PHP miễn phí, mạnh mẽ và mã nguồn mở theo mô hình MVC. Nó là một framework PHP rất phổ biến giúp giảm chi phí phát triển và cải thiện chất lượng code.

2. Phiên bản mới nhất của laravel là gì?

Phiên bản hiện tại là 8.

3. Làm thế nào chúng ta có thể cài đặt Laravel bởi composer?

 1. Tải xuống composer từ https://getcomposer.org/doad/ (nếu bạn không có composer trên máy tính của mình)
 2. Mở cmd lên chạy lệnh composer create-project laravel/laravel project name "5.6" Nếu bạn không đề cập đến bất kỳ phiên bản cụ thể nào, thì nó sẽ cài đặt với phiên bản mới nhất.

4. Middleware trong Laravel là gì?

Trong Laravel Middleware như một người trung gian giữa request và response. Middleware là một loại cơ chế lọc HTTP request. Ví dụ: Nếu người dùng không được xác thực và nó đang cố truy cập dashboard thì Middleware sẽ chuyển hướng người dùng đó đến trang đăng nhập.

// Syntax php artisan make:middleware MiddelwareName // Example php artisan make:middleware UserMiddelware Now UserMiddelware.php file will create in app/Http/Middleware
Code language: JavaScript (javascript)

5. Các khái niệm cơ bản trong laravel là gì?

 • Blade Templating
 • Routing
 • Eloquent ORM
 • Middleware
 • Artisan(Command-Line Interface)
 • Security
 • In built Packages
 • Caching
 • Service Providers
 • Facades
 • Service Container

6. Migration trong laravel là gì? Làm thế nào để sử dụng chúng?

Nó là một kiểu kiểm soát phiên bản cho cơ sở dữ liệu của chúng ta. Nó cho phép chúng ta sửa đổi và chia sẻ lược đồ cơ sở dữ liệu của ứng dụng một cách dễ dàng. Một file migration chứa 2 methods up và down() . Hàm up() sử dụng để thêm 1 bảng, cột, indexes của cơ sở dữ liệu và hàm down() sử dụng để reverse (đảo ngược) các hành động thực hiện bởi hàm up()

You can generate a migration & its file with the help of make:migration . Syntax : php artisan make:migration blog A current_date_blog.php file will be create in database/migrations
Code language: JavaScript (javascript)

7.Service providers trong laravel là gì?

Service providers có một vị trí trung tâm của toàn bộ ứng dụng Laravel. Service providers là một công cụ mạnh mẽ để quản lí các class dependencies và thực hiện quá trình dependency injection. Service provider nói với Laravel bind các thành phần khác nhau vào Service container của laravel. Bạn có thể sử dụng lệnh php artisan make: provider ClientsServiceProvider trên command để tự tạo ra một service provider. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta 2 function là: register() và boot().

8. Lumen là gì?

Đây là giải pháp hoàn hảo để phát triển các microservices và fast API dựa trên Laravel. Đó là một dự án mới được tạo ra bởi Taylor Otwell. Nó được xây dựng cho microservice, không nhiều cho các ứng dụng giao tiếp với người dùng. Bạn phải sử dụng lệnh này để cài đặt lumem composer global require "laravel/lumen-installer=~1.0".

9.Cấu hình cho Laravel 5.7 là gì?

 • Nó cần PHP >= 7.1.3
 • Nó cần OpenSSL PHP Extension
 • Nó cần PDO PHP Extension
 • Nó cần Mbstring PHP Extension
 • Nó cần Tokenizer PHP Extension
 • Nó cần XML PHP Extension
 • Nó cần Ctype PHP Extension
 • Nó cần JSON PHP Extension
 • Nó cần BCMath PHP Extension etc

10. Làm thế nào chúng ta có thể tắt bảo vệ CRSF cho một Route cụ thể?

Chúng ta có thể thêm URL cụ thể hoặc Route trong biến $except trong file app\Http\Middleware\VerifyCsrfToken.php

11. Laravel sử dụng template engine nào?

class VerifyCsrfToken extends BaseVerifier { protected $except = [ 'Pass here your URL', ]; }
Code language: PHP (php)

Laravel sử dụng Blade Template Engine. Nó là một templating engine đơn giản và mạnh mẽ được cung cấp bởi Laravel.

12. Facade trong laravel là gì ? Làm sao để sử dụng nó ?

Facade là 1 kiểu class, class này cung cấp 1 static interface cho services. Facade giúp truy cập 1 service trực tiếp từ container. Nó được định nghĩa trong Illuminate\Support\Facades, nhờ đó chúng ta có thể dễ dàng sử dụng.

use Illuminate\Support\Facades\Cache; Route::get('/cache', function () { return Cache::get('PutkeyNameHere'); });
Code language: PHP (php)

13. Làm thế nào để tạo 1 helper trong Laravel ?

 1. Tạo một app/helpers.php trong thư mục ứng dụng
 2. Thêm
"files": [ "app/helpers.php" ]
Code language: JavaScript (javascript)

trong biến autoload của file composer.json.

 1. Sau đó update composer bằng composer dump-autoload và composer update.

14. Sử dụng middleware trong laravel như thế nào?

Trong Laravel Middleware như một người trung gian giữa request và response. Middleware là một loại cơ chế lọc HTTP request.

 1. Chúng ta có thể tạo 1 middelware với lệnh php artisan make:middleware UsersMiddleware
 2. Ở đây UsersMiddleware là tên của Middleware. Sau khi chạy lệnh này nó sẽ tạo ra một file UsersMiddleware.php trong đường dẫn app/Http/Middleware.
 3. Sau đó chúng ta phải đăng kí middleware vừa tạo kernel.php trong đường dẫn app/Http.
'Users' => \App\Http\Middleware\UsersMiddleware::class,
Code language: PHP (php)
 1. Bây giờ chúng ta có thể gọi middleware Users ở những chỗ chúng ta cần như controller hoặc route.
//Controller public function __construct() { $this->middleware('Users'); } //Route Route::group(['middleware' => 'Users'], function () { Route::get('/', 'HomeController@index'); });
Code language: PHP (php)

15. Một Artisan là gì?

Artisan là một kiểu command line interface" sử dụng trong Laravel. Nó cung cấp rất nhiều lệnh hữu ích cho bạn trong khi phát triển ứng dụng của bạn. Một số lệnh artisan phổ biến

 • php artisan list
 • php artisan –version
 • php artisan help
 • php artisan make:controller
 • php artisan make:model
 • php artisan make:migration
 • php artisan make:middleware
 • php artisan make:auth
 • php artisan make:mail
 • php artisan make:provider

16. Service container là gì?

Service Container là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để quản lý các class dependencies và thực hiện dependency injection. Nó còn được gọi là container IoC.

17. Làm thế nào chúng ta có thể cấu hình một Mail trong laravel?

Laravel cung cấp API rõ ràng và đơn giản trên thư viện phổ biến SwiftMailer với các drivers cho SMTPMailgunSparkPostAmazon SES và gửi email. Laravel đang cho phép chúng tôi gửi Mail quickly thông qua các dịch vụ local hoặc trên nền tảng đám mây.

Nó cho phép chúng ta lưu trữ thông điệp email của chúng ta trong các file view.

public function sendEmail(Request $request, $id) { $user = Admin::find($id); Mail::send('emails.reminder', ['user' => $user], function ($m) use ($user) { $m->from('[email protected]', 'Reminder'); $m->to($user->email, $user->name)->subject('Your Reminder!'); }); }
Code language: PHP (php)

18. Auth là gì ? Làm sao để sử dụng chúng ?

Laravel Auth là quá trình xác định thông tin đăng nhập của người dùng với cơ sở dữ liệu. Laravel quản lý nó với sự trợ giúp của các sessions, Các sessions lấy tham số đầu vào như tên người dùng và mật khẩu, để nhận dạng người dùng. Nếu các cài đặt khớp nhau thì người dùng được cho là đã được xác thực. Auth là chức năng được xây dựng do Laravel cung cấp; chúng ta phải sử dụng lệnh php artisan make: auth Auth được sử dụng để xác định thông tin đăng nhập của người dùng với cơ sở dữ liệu.

19. Các tính năng của laravel là gì?

 1. Cung cấp một bộ chức năng phong phú như Eloquent ORMTemplate EngineArtisanMigration system for databases . . .
 2. Libraries & Modular (Thư viện và Mô dun)
 3. Chúng hỗ trợ kiến trúc MVC
 4. Unit Testing
 5. Bảo mật
 6. Trang web được xây dựng trong Laravel có khả năng mở rộng và bảo mật hơn.
 7. Nó bao gồm các namspacevà interface giúp tổ chức tất cả các tài nguyên.
 8. Cung cấp API clean

20.Những gì mới trong Laravel 5.7?

 • Nova
 • Email Verification
 • Notifications localization
 • Console Testing
 • URL Generator & callable
 • Tùy chỉnh link phân trang
 • Thay đổi thư mục Resources
 • Cải thiện thông báo lỗi cho dynamic calls
 • New Dump Server
 • Guest user gates policies
 • Filesystem Read / Write Streams

21. Package trong Laravel là gì ?

Package Laravel là một cách chính để thêm chức năng vào Laravel. Packages có thể chứa routescontrollersviews và cấu hình đặc biệt nhằm tăng cường tính ứng dụng ở nhiều project Laravel khác nhau. Có rất nhiều Package có sẵn hiện nay và laravel có một số Package chính thức được đưa ra dưới đây:

 • Cashier
 • Dusk
 • Envoy
 • Passport
 • Socialite
 • Telescope

22. Validation trong laravel và cách sử dụng ?

Validation là một điều quan trọng nhất trong khi thiết kế một ứng dụng. Nó xác nhận dữ liệu đến. Nó sử dụng ValidatesRequests cung cấp một phương thức thuận tiện để xác thực các yêu cầu HTTP đến với các quy tắc xác thực mạnh mẽ. Dưới đây là một số Quy tắc xác thực có sẵn trong Laravel được liệt kê:

 • Alpha
 • Image
 • Date Format
 • IP Address
 • URL
 • Numeric
 • Email
 • Size
 • Min , Max
 • Unique with database

23. Làm sao để kế thừa file view trong Laravel

Với @extends này (‘layouts.master’), chúng ta có thể mở rộng master layout này trong bất kỳ tệp xem nào. Trong ví dụ này, layouts là một thư mục được đặt trong resources/views có sẵn và file master sẽ ở đó. Bây giờ “master.blade.php” là một layout file.

24. Làm thế nào để chuyển hướng từ controller sang view trong laravel ?

Chúng ta có thể sử dụng

return redirect('/')->withErrors('You can type your message here'); return redirect('/')->with('variableName', 'You can type your message here'); return redirect('/')->route('PutRouteNameHere');
Code language: PHP (php)

25. Làm thế nào để tạo một hằng số và sử dụng globally?

Bạn có thể tạo một constants.php page/file trong thư mục cấu hình nếu không tồn tại. Bây giờ bạn có thể đặt biến không đổi có giá trị ở đây và có thể sử dụng với Config :: get (‘constants.VaribleName’);

return [ 'ADMINEMAIL' => '[email protected]', ]; Now we can display with Config::get('constants.ADMINEMAIL');
Code language: PHP (php)

27 How to use Ajax in any form submittion?

<script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { $("FORMIDORCLASS").submit(function(e){ // FORMIDORCLASS will your your form CLASS ot ID e.preventDefault(); $.ajaxSetup({ headers: { 'X-CSRF-TOKEN': $('meta[name="_token"]').attr('content') // you have to pass in between tag } }) var formData = $("FORMIDORCLASS").serialize(); $.ajax({ type: "POST", url: "", data : formData, success: function( response ) { // Write here your sucees message }, error: function(response) { // Write here your error message }, }); return false; }); }); </script>
Code language: HTML, XML (xml)

28. Làm sao để bật Log Query trong Laravel ?

 • DB::connection()->enableQueryLog();
 • $querieslog = DB::getQueryLog();
 • dd($querieslog)
DB::connection()->enableQueryLog(); $result = User:where(['status' => 1])->get(); $log = DB::getQueryLog(); dd($log);
Code language: PHP (php)

29. Làm sao để lấy route name hiện tại

request()->route()->getName()
Code language: PHP (php)

30. Làm sao để tạo model controller và migration trong một câu lệnh laravel ?

php artisan make:model ModelNameEnter -mcr
Code language: CSS (css)

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Laravel tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Tham khảo: Viblo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.