post-image

Laravel Socialite tích hợp xác thực Google vào website

Tổng quan

Tích hợp các mạng xã hội vào phần đăng nhập hệ thống website đang trở lên phổ biến do có nhiều các lợi ích như:

  • Tăng trải nghiệm người dùng: việc đăng ký tài khoản mới và đăng nhập đơn giản hơn rất nhiều do bản thân các tài khoản mạng xã hội đã tự xác thực.
  • Thu thập thêm thông tin người dùng như ngày sinh, nơi sinh sống, giới tính… những thông tin này chúng ta thường rút gọn trong quá trình đăng ký tài khoản.
  • Kết hợp với các hệ thống bình luận sử dụng mạng xã hội rất thuận tiện.

Trong bài trước chúng ta đã được làm quen với tích hợp xác thực Facebook vào website, trong bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách sử dụng Laravel Socialite để tích hợp xác thực Google. ## 5 bước tích hợp xác thực Google thật đơn giản

Bước 1: Cài đặt Laravel Socialite (Tùy chọn, nếu đã cài đặt có thể bỏ qua)

Chúng ta sử dụng gói Laravel Socialite cho việc tích hợp, cài đặt gói này bằng lệnh composer như sau:

c:\xampp\htdocs\laravel-test>composer require laravel/socialite Using version ^3.0 for laravel/socialite ./composer.json has been updated Loading composer repositories with package information Updating dependencies (including require-dev) Package operations: 2 installs, 0 updates, 0 removals - Installing league/oauth1-client (1.7.0): Loading from cache - Installing laravel/socialite (v3.0.5): Loading from cache Writing lock file Generating autoload files > Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postUpdate > php artisan optimize Generating optimized class loader The compiled services file has been removed.
Code language: JavaScript (javascript)

Tiếp theo cấu hình Laravel Socialite trong config/app.php:

... 'providers' => [ ... Laravel\Socialite\SocialiteServiceProvider::class, ], 'aliases' => [ ... 'Socialite' => Laravel\Socialite\Facades\Socialite::class, ],
Code language: PHP (php)

Bước 2: Cài đặt tài khoản Google

Mở Google Developers Console và chọn menu Credentials và chọn OAuth consent screen

Thiết lập màn hình xác thực Google

Click vào Save sẽ hiện ra màn hình tạo Client ID.

Tạo Client ID cho xác thực Google

Trong phần này chúng ta để ý phần Authorized redirect URIs, đây chính là đường dẫn callback khi mà Google đã xác thực xong sẽ chuyển hướng về đây. Ở đây, chúng ta sử dụng ví dụ laravel-test nên đường dẫn chúng ta sẽ sử dụng là http://laravel.dev/auth/google/callback. Tiếp đó click Create sẽ tạo ra các thông tin để tích hợp xác thực Google.

Thông tin dùng tích hợp xác thực Google

Bước 3: Thay đổi bảng users

Trong ứng dụng Laravel, khi cần xác thực người dùng dùng câu lệnh artisan make:auth để tạo ra các view, route, controller cần thiết (Xem thêm Xác thực người dùng bằng Laravel Authenticaion). Khi đó, bảng users cũng được tạo ra, để lưu thêm các thông tin liên quan đến các mạng xã hội, chúng ta cần thêm các cột provider chứa tên mạng xã hội và provider_id là id của tài khoản mạng xã hội. Chúng ta sẽ sử dụng Laravel Migration để thay đổi database (nên sử dụng vì trong các dự án lớn làm việc nhiều người, sử dụng Laravel Migration giúp quản lý được các phiên bản cấu trúc cơ sở dữ liệu).

c:\xampp\htdocs\laravel-test>php artisan make:migration alter2_users_table --table=users Created Migration: 2017_04_23_152423_alter2_users_table

alter2 do trong bài Xác thực tài khoản mới đăng ký qua email trong Laravel đã có file alter_users_table. Mở file 2017_04_23_152423_alter2_users_table trong thư mục database/migrations và thêm các đoạn mã tạo hai cột cần thiết:

<?php use Illuminate\Support\Facades\Schema; use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; use Illuminate\Database\Migrations\Migration; class Alter2UsersTable extends Migration { /** * Run the migrations. * * @return void */ public function up() { Schema::table('users', function (Blueprint $table) { $table->string('provider'); $table->string('provider_id'); }); } /** * Reverse the migrations. * * @return void */ public function down() { Schema::table('users', function (Blueprint $table) { $table->dropColumn('provider'); $table->dropColumn('provider_id'); }); } }
Code language: HTML, XML (xml)

Tiếp theo thực hiện lệnh php artisan migrate để thực hiện các thay đổi.

c:\xampp\htdocs\laravel-test>php artisan migrate Migrated: 2017_04_23_152423_alter2_users_table

Bước 4: Thiết lập thông số cho Laravel Socialite

Thiết lập các thông số trong config/service.php với các thông số client id và client secret có được ở bước 2 (các thông tin này đã được bôi mờ, bạn nên thiết lập tài khoản Google riêng):

<?php return [ /* |-------------------------------------------------------------------------- | Third Party Services |-------------------------------------------------------------------------- | | This file is for storing the credentials for third party services such | as Stripe, Mailgun, SparkPost and others. This file provides a sane | default location for this type of information, allowing packages | to have a conventional place to find your various credentials. | */ 'mailgun' => [ 'domain' => env('MAILGUN_DOMAIN'), 'secret' => env('MAILGUN_SECRET'), ], 'ses' => [ 'key' => env('SES_KEY'), 'secret' => env('SES_SECRET'), 'region' => 'us-east-1', ], 'sparkpost' => [ 'secret' => env('SPARKPOST_SECRET'), ], 'stripe' => [ 'model' => App\User::class, 'key' => env('STRIPE_KEY'), 'secret' => env('STRIPE_SECRET'), ], 'google' => [ 'client_id' => '61159249 go4hovqiohip4h content.com', 'client_secret' => '6xYdUYaf pqcBpX', 'redirect' => 'http://laravel.dev/auth/google/callback', ], ];
Code language: HTML, XML (xml)

Bước 5: Thêm route và code xử lý xác thực Google.

Thêm các route sau vào routes/web.php:

Route::get('/auth/{provider}', 'SocialAuthController@redirectToProvider'); Route::get('/auth/{provide}/callback', 'SocialAuthController@handleProviderCallback');
Code language: PHP (php)

Do chúng ta tích hợp xác thực các mạng xã hội như Facebook, Google, Twitter nên chúng ta để tham số trong đường dẫn là provider có thể là facebook, google, twitter. Tạo SocialAuthController để xử lý việc xác thực, ghi nhận vào database… bằng lệnh artisan make:controller

c:\xampp\htdocs\laravel-test>php artisan make:controller SocialAuthController Controller created successfully.
Code language: CSS (css)

Tiếp đó, thêm code xử lý vào SocialAuthController.php vừa tạo (trong thư mục app\Http\Controllers\SocialAuthController.php):

<?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Http\Request; use App\Http\Requests; use App\Http\Controllers\Controller; use Socialite, Auth, Redirect, Session, URL; use App\User; class SocialAuthController extends Controller { /** * Chuyển hướng người dùng sang OAuth Provider. * * @return Response */ public function redirectToProvider($provider) { if(!Session::has('pre_url')){ Session::put('pre_url', URL::previous()); }else{ if(URL::previous() != URL::to('login')) Session::put('pre_url', URL::previous()); } return Socialite::driver($provider)->redirect(); } /** * Lấy thông tin từ Provider, kiểm tra nếu người dùng đã tồn tại trong CSDL * thì đăng nhập, ngược lại nếu chưa thì tạo người dùng mới trong SCDL. * * @return Response */ public function handleProviderCallback($provider) { $user = Socialite::driver($provider)->user(); $authUser = $this->findOrCreateUser($user, $provider); Auth::login($authUser, true); return Redirect::to(Session::get('pre_url')); } /** * @param $user Socialite user object * @param $provider Social auth provider * @return User */ public function findOrCreateUser($user, $provider) { $authUser = User::where('provider_id', $user->id)->first(); if ($authUser) { return $authUser; } return User::create([ 'name' => $user->name, 'email' => $user->email, 'provider' => $provider, 'provider_id' => $user->id ]); } }
Code language: HTML, XML (xml)

Kiểm tra kết quả tích hợp xác thực Google bằng Laravel Socialite

Như vậy, chúng ta đã chuẩn bị xong các bước cần thiết, tiếp theo kiểm tra xem kết quả thực hiện có như mong muốn hay không. Vào đường dẫn đăng nhập Laravel-test http://laravel.dev/login.

Màn hình đăng nhập Laravel dev khi chưa tích hợp xác thực Google

Oái, quên mất mình chưa tích hợp link đăng nhập bằng Facebook vào view resources/views/auth/login.blade.php:

@extends('layouts.default') @section('title', 'Đăng nhập - Allaravel.com') @section('link-header') <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet"> @endsection @section('content') <div class="row"> <div class="col-md-8 col-md-offset-2"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading">Đăng nhập</div> <div class="panel-body"> @if (session('warning')) <span class="alert alert-warning help-block"> <strong>{{ session('warning') }}</strong> </span> @endif <form class="form-horizontal" role="form" method="POST" action="{{ route('login') }}"> {{ csrf_field() }} <div class="form-group{{ $errors->has('email') ? ' has-error' : '' }}"> <label for="email" class="col-md-4 control-label">Địa chỉ email</label> <div class="col-md-6"> <input id="email" type="email" class="form-control" name="email" value="{{ old('email') }}" required autofocus> @if ($errors->has('email')) <span class="help-block"> <strong>{{ $errors->first('email') }}</strong> </span> @endif </div> </div> <div class="form-group{{ $errors->has('password') ? ' has-error' : '' }}"> <label for="password" class="col-md-4 control-label">Mật khẩu</label> <div class="col-md-6"> <input id="password" type="password" class="form-control" name="password" required> @if ($errors->has('password')) <span class="help-block"> <strong>{{ $errors->first('password') }}</strong> </span> @endif </div> </div> <div class="form-group"> <div class="col-md-6 col-md-offset-4"> <div class="checkbox"> <label> <input type="checkbox" name="remember" {{ old('remember') ? 'checked' : '' }}> Ghi nhớ mật khẩu </label> </div> </div> </div> <div class="form-group"> <div class="col-md-8 col-md-offset-4"> <button type="submit" class="btn btn-primary"> Đăng nhập </button> <a class="btn btn-link" href="{{ route('password.request') }}"> Quên mật khẩu? </a> </div> </div> <div class="form-group"> <div class="col-md-8"> <a class="btn btn-link" href="{{ URL::to('auth/facebook') }}"> <i class="fa fa-facebook-official" aria-hidden="true"></i> Đăng nhập bằng Facebook </a> <a class="btn btn-link" href="{{ URL::to('auth/google') }}"> <i class="fa fa-google-plus-square" aria-hidden="true"></i> Đăng nhập bằng Google </a> </div> </div> </form> </div> </div> </div> </div> @endsection
Code language: HTML, XML (xml)

Ok, giờ quay lại trang đăng nhập http://laravel.dev/login

Trang đăng nhập đã tích hợp xác thực bằng Google

Click vào Đăng nhập bằng Google nó sẽ chuyển hướng đến trang đăng nhập tài khoản Google.

Chuyển hướng đến màn hình đăng nhập Google

Khi bạn đăng nhập vào tài khoản của Google, Google sẽ thông báo ứng dụng website tích hợp xác thực Google muốn xem các thông tin tài khoản của bạn.

Thông báo từ màn hình đăng nhập của Google

Khi bạn nhấp vào Cho phép, bạn đã đăng nhập vào website thông qua tài khoản của Google. Như vậy, việc tích hợp xác thực bằng Google vào website thông qua Laravel Socialite đã được hoàn thành.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Laravel tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Nguồn tham khảo: allaravel

Leave a Reply

Your email address will not be published.