post-image

Những method thông dụng của Collection trong Laravel, bạn đã sử dụng hết chưa?

Tổng quan

Mở đầu

Khi sử dụng Eloquent của Laravel, lúc ta truy vấn trả về một danh sách bản ghi, thì chúng là tập hợp của các Object Eloquent, và đó chính là Collection. Trong Laravel, có một Object chuyên để xử lý Collection đó là Illuminate\Support\Collection (source code), ở ví dụ trên thì đó là Illuminate\Database\Eloquent\Collection (source code), chúng ta sẽ gọi là Eloquent Collection để phân biệt với Laravel Collection, và chúng được extend từ Illuminate\Support\Collection nên chúng có các method cơ bản của Laravel Collection.

Tất nhiên Eloquent Collection thì chúng được xây dựng để xử lý thêm một số tác vụ liên quan đến Eloquent, và bài viết này sẽ nhắc đến các method hay được sử dụng, nó sẽ giúp ta giảm được rất nhiều thời gian nếu bạn tận dụng tốt chúng.

Nội dung

chunk()

Đây có lẽ là một method khá tiện ích, khi ta muốn nhóm một số lượng bản ghi thành các nhóm nhỏ để thuận tiện cho việc show hoặc xử lý dữ liệu. Giờ giả sử ta có một table student với Eloquent Student.

$students = Student::take(12)->get(); // Collection { #items: array:12 [] } // Dữ liệu là Collection gồm 12 Eloquent Student // giờ bạn muốn nhóm 12 Eloquent này thành 3 nhóm mỗi nhóm 4 Eloquent $chunkStudents = $students->chunk(4);
Code language: PHP (php)

Khi đó dữ liệu sẽ trông như thế này, nó sẽ là Collection chứa 3 Collection

Collection { #items: array:3 [ 0 => Collection {#499 ▶} 1 => Collection {#505 ▶} 2 => Collection {#504 ▶} ] }
Code language: PHP (php)

Để sử dụng thì ta chỉ cần dùng foreach như bình thường

foreach ($chunkStudents as $chunkStudent) { // Do something foreach($chunkStudent as $student) { //Do something } }
Code language: PHP (php)

collapse()

Đây là method ngược lại với method chunk(), sau khi tách ra thành các nhóm bản ghi nhỏ thì ta có thể gộp chúng lại thành 1 Collection duy nhất bằng cách sử dụng collapse().

$collapseStudents = $chunkStudents->collapse();
Code language: PHP (php)

avg()average()

Đây là hàm giúp ta tính giá trị trung bình của một trường của toàn bộ bản ghi trong Collection. Ví dụ ta một bảng điểm sinh viên gồm các field: id, student_id, subject_id, point. Giờ bạn muốn tính điểm trung bình của toàn bộ bản ghi này thì đơn giản là sử dụng:

$studentAvgPoint = $students->avg('point');
Code language: PHP (php)

isEmpty()isNotEmpty()

$isEmpty = $students->isEmpty(); // Trả về true nếu không có bản ghi nào trong Collection, nếu có thì trả false $isNotEmpty = $students->isNotEmpty(); // Hàm này ngược với hàm ở trên thôi.
Code language: PHP (php)

Kiểm tra xem Collection có chứa phần tử nào không

max()min()

Lấy giá trị lớn nhất của một field nào đó trong bản ghỉ, giả sử ta muốn xem điểm cao nhất và thấp nhất trong số danh sách student thì ta làm như sau.

$pointMax = $students->max('point'); $pointMin = $students->min('point');
Code language: PHP (php)

count()

Đơn giản là trả về số bản ghi có trong Collection

$studentCount = $students->count();
Code language: PHP (php)

pluck()

Phuơng thức này khá hữu dụng trong một số trường hợp, dùng để lấy toàn bộ một field nào đó và trả về mảng chứa giá trị của tất cả các field đó. Thông thường mình hay dùng để lấy toàn bộ id có trong bản ghi để dùng trong các điều kiện whereIn.

$studentIds = $students->pluck('id'); //kết quả là 1 Collection chửa mảng các id của student
Code language: PHP (php)

each()

Đây là cách lặp qua các phần tử của Collection, cũng tương tự như khi ta dùng foreach

$students->each(function($student, $key){ echo $key, $student->id; }); // Cũng không khác gì so với ta dùng cách foreach truyền thống. foreach ($students as $key => $student) { echo $key, $student->id; }
Code language: PHP (php)

Tuy nhiên thì ta có thể đặt điều kiện để ngắt vòng lặp bằng cách return false

$students->each(function($student, $key){ if ($student->id > 5) { return false; //Khi student có id > 5 thì sẽ dừng vòng lặp } echo $key, $student->id; });
Code language: PHP (php)

every()

Phương thức này trả về kết quả boolean(true/false), bằng cách kiểm tra xem tất cả bản ghi có thỏa mãn điều kiện nào đó hay không?

$pointGreatThanFive = $student->every(function($student, $key){ return $student->point > 5; });
Code language: PHP (php)

Nếu toàn bộ student trong bản ghi trên có point lớn hơn 5 thì trả về true, còn không thì trả về false;

filter()

Ai hay sử dụng Javascript thì sẽ thấy phuơng thức cách sử dụng phương thức này cho Collection cũng hoàn toàn giống nhau, ta sẽ lọc các bản ghi theo một điều kiện nào đó. Giờ giả sử ta chỉ muốn lấy những student có point lớn hơn 5, thì ta sẽ dùng như sau:

$filterStudents = $students->filter(function($student, $key){ return $student->point > 5; });
Code language: PHP (php)

map()

Đây cũng là phương thức tương tự trong Javascript, bạn có thể tạo ra một Collection mới dựa theo Collection cũ với một số thay đổi nào đó; Ví dụ mình muốn cộng cho mỗi sinh viên 1 điểm thì ta có thể làm như sau:

$newStudents = $students->map(function($student, $key){ $student->point += 1; return $student; });
Code language: PHP (php)

$newStudents là Collection mới có point của mỗi student được cộng thêm 1 so với mỗi student trong $students.

first()last()

Khi bạn chỉ muốn lấy phần từ đầu tiền của Collection, thì ta dùng first(). Ngược lại nếu bạn muốn lấy phần từ cuối cùng thì ta dùng last(). Ngoài ra bạn có thể thêm điều kiện để lấy phần tử cho phù hợp, kết quả trả về 1 Eloquent nếu tìm thấy phần tử đầu tiên thoả mãn, còn không thì trả về null.

$firstStudent = $students->first();// Trả về phần từ đầu tiên của Collection và sẽ là một Eloquent $firstConditionSutdent = $students->frist(function($student, $key){ return $student->point == 10; //Trả về student đầu tiên có point = 10 theo thứ tự trong bản ghi });
Code language: PHP (php)

toArray()toJson()

Để chuyển từ dạng Object sang dạng mảng hoặc kiểu dữ liệu Json.

$studentArray = $students->toArray(); $studentJson = $students->toJson();
Code language: PHP (php)

partition()

Ta dùng khi muốn chia Collection thành 2 phần theo một điều kiện nào đó. Ví dụ ta muốn tách danh sách students ra thành một bên có point lớn hơn hoặc bằng 5 và bên còn lại có điểm nhỏ hơn 5, ta sẽ làm như sau:

list($greaterEqualFive, $lessFive) = $students->partition(function ($student) { return $student->point >= 5; });
Code language: PHP (php)

$greaterEqualFive sẽ chứa kết quả các student có điểm lớn hơn bằng 5, còn $lessFive sẽ chứa các student có điểm nhỏ hơn 5.

Kết bài

Collection còn rất nhiều phương thức khác, thế nhưng ở trên mình chỉ liệt kê một số phuơng thức khá tiện ích hay được sử dụng, có thể có phương thức nào đó bạn không để ý và không nghĩ là có thì hy vọng mình cũng đã giúp ích cho bạn nhớ nó để sử dụng. Xin cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Laravel tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Tham khảo: https://viblo.asia/p/nhung-method-thong-dung-cua-collection-trong-laravel-ban-da-su-dung-het-chua-07LKXOzp5V4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.