post-image

Pagination in Laravel

Tổng quan

Introduction

Trong các framework khác việc phân trang khá là đau đầu. Paginator của laravel được tích hợp với query builder , Eloquent ORM và cung cấp sử dụng rất thuận tiện, dễ dàng phân trang với kết quả truy xuất từ db. Phần gen HTML của paginator được tích hợp với  Bootstrap CSS framework.

Basic Usage

Paginating Query Builder Results

Có một số cách để phân trang các mục. Cách đơn giản nhất là sử dụng phương thức dựa trên query builderhoặc Eloquent query. Phương thức paginate sẽ tự động thiết lập limit thích hợp và offset dựa trên trang hiện tại đang được người dùng xem. Theo mặc định, trang hiện tại được phát hiện bởi giá trị của đối số page trong chuỗi truy vấn trên yêu cầu HTTP. Tất nhiên, giá trị này được Laravel tự động phát hiện và cũng tự động chèn vào các liên kết được tạo ra bởi paginator.

Trong ví dụ này, đối số duy nhất được truyền đến phương thức paginate là số items bạn muốn hiển thị trên mỗi trang ‘per page’. Trong trường hợp này, hãy xác định rằng chúng tôi muốn hiển thị 15 records trên mỗi trang:

<?php namespace App\Http\Controllers; use Illuminate\Support\Facades\DB; use App\Http\Controllers\Controller; class UserController extends Controller { /** * Show all of the users for the application. * * @return Response */ public function index() { $users = DB::table('users')->paginate(15); return view('user.index', ['users' => $users]); } }
Code language: HTML, XML (xml)

Hiện tại, các hoạt động pagination sử dụng groupBy không thể được thực hiện hiệu quả bởi Laravel. Nếu bạn muốn sử dụng kết quả groupBy để phân trang, recommend là bạn nên truy vấn db và tạo ra paginator thủ công.“

“Simple Pagination”

Nếu bạn chỉ muốn hiển thị Next và Previous trong phần view phân trang, bạn nên sử dụng phương thức simplePaginate để thực hiện truy vấn hiệu quả hơn. Điều này rất hữu ích cho các bộ dữ liệu lớn khi bạn không cần hiển thị liên kết cho mỗi số trang tại chế độ xem của bạn:

$users = DB::table('users')->simplePaginate(15);
Code language: PHP (php)

Paginating Eloquent Results

Bạn cũng có thể phân trang dựa trên Eloquent query. Trong ví dụ này chúng ta sẽ phân trang với User model và hiển thị 15 item mỗi trang. Như bạn thấy, cú pháp gần như giống với kết quả paginating query builder:

$users = App\User::paginate(15);
Code language: PHP (php)

Tất nhiên, bạn có thể gọi paginate sau khi thiết lập các ràng buộc khác trên truy vấn, chẳng hạn như các mệnh đề where:

$users = User::where('votes', '>', 100)->paginate(15);
Code language: PHP (php)

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức simplePaginate khi phân trang với Eloquent model:

$users = User::where('votes', '>', 100)->simplePaginate(15);
Code language: PHP (php)

Manually Creating A Paginator

Đôi khi bạn có thể muốn tạo ra một pagination instance thủ công, qua một mảng của các items. Bạn có thể làm như vậy bằng cách tạo ra một Illuminate\Pagination\Paginator hoặc Illuminate\Pagination\LengthAwarePaginator instance tùy thuộc vào yêu cầu của bạn. Paginator class không cần phải biết tổng số các items trong tập kết quả; tuy nhiên, vì điều này, class không có phương pháp để lấy ra các chỉ mục index của trang cuối. 

LengthAwarePaginator chấp nhận hầu hết các đối số tương tự như Paginator; tuy nhiên, nó đòi hỏi tổng số các items trong tập kết quả. Nói cách khác, Paginatortương ứng với phương thức simplePaginate trên query builder và Eloquent, trong khi LengthAwarePaginator tương ứng với phương thức paginate. Khi tự tạo một paginator instance, bạn nên tự ‘slice’ hay chia ra thành các mảng kết quả để paginator. Nếu bạn chưa chắc chắn có thể tìm hiểu array_slice PHP function

Displaying Pagination Results

Khi gọi phương thức paginate, bạn sẽ nhận được một instance của Illuminate\Pagination\LengthAwarePaginator. Khi gọi phương thức simplePaginate, bạn sẽ nhận được một instance của Illuminate \ Pagination \ Paginator. Các đối tượng này cung cấp một số phương pháp mô tả tập kết quả. Ngoài các phương pháp trợ giúp này, các paginator instance là các vòng lặp và có thể được lặp lại như một mảng. Vì vậy, một khi bạn đã lấy được kết quả, bạn có thể hiển thị kết quả và hiển thị các liên kết trang sử dụng Blade:

<div class="container"> @foreach ($users as $user) {{ $user->name }} @endforeach </div> {{ $users->links() }}
Code language: HTML, XML (xml)

Phương thức links sẽ render liên kết đến phần còn lại của trang trong tập kết quả. Mỗi liên kết này sẽ chứa biến page trong chuỗi truy vấn. Hãy nhớ rằng HTML được tạo ra bởi phương thức links tương thích với Bootstrap CSS framework.

Customizing The Paginator URI

Phương thức withPath cho phép bạn tùy chỉnh URI được sử dụng bởi paginator khi tạo các liên kết. Ví dụ: nếu bạn muốn paginator tạo liên kết như http://example.com/custom/url?page=N bạn nên pass custom / url với phương thức withPath:

Route::get('users', function () { $users = App\User::paginate(15); $users->withPath('custom/url'); // });
Code language: PHP (php)

Bạn có thể nối với chuỗi truy vấn các liên kết phân trang sử dụng phương thức append. Ví dụ để appendsort=votes cho mỗi liên kết pagination, bạn nên thực hiện call appends như sau:

{{ $users->appends(['sort' => 'votes'])->links() }}
Code language: PHP (php)

Nếu bạn muốn nối “hash fragment” vào URL của paginator, bạn có thể sử dụng phương pháp fragment. Ví dụ: để nối thêm #foo vào cuối mỗi liên kết phân trang, hãy thức hiện call phương thức fragment như sau:

{{ $users->fragment('foo')->links() }}
Code language: PHP (php)

Converting Results To JSON

Classes kết quả theo thứ tự Laravel paginator Illuminate\Contracts\Support\Jsonable Interface contract và expose phương thứctoJson, do đó nó rất dễ dàng để chuyển đổi các kết quả pagination của bạn sang JSON. Bạn cũng có thể chuyển đổi một paginator instance sang JSON bằng cách trả về nó từ route hoặc collection action:

Route::get('users', function () { return App\User::paginate(); });
Code language: PHP (php)

Form JSON từ paginator sẽ bao gồm thông tin meta như totalcurrent_pagelast_page, và nhiều hơn nữa. Các đối tượng kết quả thực tế sẽ có sẵn thông qua keydata trong mảng JSON. Dưới đây là một ví dụ về JSON được tạo ra bằng cách trả về một paginator instance từ một route:

{ "total": 50, "per_page": 15, "current_page": 1, "last_page": 4, "first_page_url": "http://laravel.app?page=1", "last_page_url": "http://laravel.app?page=4", "next_page_url": "http://laravel.app?page=2", "prev_page_url": null, "path": "http://laravel.app", "from": 1, "to": 15, "data":[ { // Result Object }, { // Result Object } ] }
Code language: JSON / JSON with Comments (json)

Customizing The Pagination View

Theo mặc định, views được render để hiển thị các liên kết pagination tương thích với Bootstrap CSS framework. Tuy nhiên, nếu bạn không sử dụng Bootstrap, bạn có thể tự do định nghĩa các chế độ xem của riêng mình để hiển thị các liên kết này. Khi gọi phương thức links trên một paginator instance, truyền view name là đối số đầu tiên của phương thức:

{{ $paginator->links('view.name') }} // Passing data to the view... {{ $paginator->links('view.name', ['foo' => 'bar']) }}
Code language: PHP (php)

Tuy nhiên, cách đơn giản nhất để tùy chỉnh giao diện phân trang là bằng cách export chúng vào thư mục resources/views/vendorbằng cách sử dụng lệnh vendor: publish:

php artisan vendor:publish --tag=laravel-pagination

Lệnh này sẽ đặt views trong thư mụcresources / views / vendor / pagination. Tệp bootstrap-4.blade.php trong thư mục này tương ứng với chế độ view phân trang mặc định. Bạn có thể chỉnh sửa tệp này để sửa đổi HTML phân trang.

Nếu bạn muốn định nghĩa một tệp tin khác làm view pagination mặc định, bạn nên sử dụng các defaultView và defaultSimpleView của paginator trong AppServiceProvider:

use Illuminate\Pagination\Paginator; public function boot() { Paginator::defaultView('pagination::view'); Paginator::defaultSimpleView('pagination::view'); }
Code language: CSS (css)

Paginator Instance Methods

Mỗi paginator instance cung cấp thông tin bổ sung pagination thông qua các phương thức sau đây:

  • $results->count()
  • $results->currentPage() *$results->firstItem()
  • $results->hasMorePages() *$results->lastItem()
  • $results->lastPage() (Not available when using simplePaginate)
  • $results->nextPageUrl()
  • $results->perPage()
  • $results->previousPageUrl()
  • $results->total() (Not available when using simplePaginate)
  • $results->url($page)

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Laravel tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Tham khảo: https://viblo.asia/p/database-pagination-in-laravel-07LKX4qDKV4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.