post-image

Sử dụng Fractal – Transformer trong Laravel – Phần 1

Tổng quan

Mở đầu

Khởi tạo project

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel_transformer

Tạo database và migration

Ở đây mình tạo database là laravel_transformer

Tiếp theo, tạo migration:

php artisan make:migration create_post_table php artisan make:migration update_table_users --table="users"
Code language: JavaScript (javascript)

Mình sẽ tạo thêm 1 bảng posts và update thêm 1 số trường của bảng users. Migration của mình như sau:

public function up() { Schema::create('posts', function (Blueprint $table) { $table->increments('id'); $table->unsignedInteger('user_id'); $table->string('content'); $table->unsignedInteger('votes'); $table->unsignedInteger('view_count'); $table->timestamps(); }); }
Code language: PHP (php)

và bảng users

Schema::table('users', function (Blueprint $table) { $table->string('address'); $table->unsignedInteger('age'); $table->string('phone'); });
Code language: PHP (php)

Bạn chạy php artisan migrate để cập nhật trong database nhé.

Tạo Relationship

Trước hết bạn tạo Post model:

php artisan make:model Post
Code language: CSS (css)

và thêm relation cho bảng này:

public function user() { return $this->belongsTo(User::class); }
Code language: PHP (php)

Relation của bảng users:

public function posts() { return $this->hasMany(Post::class); }
Code language: PHP (php)

Tạo seeder

Xong rồi bạn có thể thêm trực tiếp vào database bằng tay. Hoặc sẽ tạo bản ghi bằng factory như sau: Tạo file ModelFactory trong thư mục factories:

<?php $factory->define(App\User::class, function (Faker\Generator $faker) { static $password; return [ 'name' => $faker->name, 'email' => $faker->unique()->email, 'password' => $password ?: $password = bcrypt('secret'), 'address' => $faker->address, 'age' => 23, 'phone' => '01698675733' ]; }); $factory->define(App\Post::class, function (Faker\Generator $faker) { return [ 'user_id' => function () { return App\User::pluck('id') ->random(1) ->first(); }, 'content' => $faker->text(30), 'votes' => 100, 'view_count' => 100, ]; });
Code language: HTML, XML (xml)

Tiếp theo chúng ta chạy lệnh php artisan make:seeder UsersTableSeeder và php artisan make:seeder PostsTableSeed để tạo ra 2 file chứa thông tin về các số lượng bản ghi mà chúng ta muốn tạo.

PostsTableSeeder:

<?php use Illuminate\Database\Seeder; class PostsTableSeeder extends Seeder { /** * Run the database seeds. * * @return void */ public function run() { factory(App\Post::class, 10)->create(); } }
Code language: HTML, XML (xml)

UsersTableSeeder

<?php use Illuminate\Database\Seeder; class UsersTableSeeder extends Seeder { /** * Run the database seeds. * * @return void */ public function run() { factory(App\User::class, 3)->create(); } }
Code language: HTML, XML (xml)

Trong file DatabaseSeeder ta sẽ làm như sau:

<?php use Illuminate\Database\Seeder; class DatabaseSeeder extends Seeder { /** * Run the database seeds. * * @return void */ public function run() { $this->call([ UsersTableSeeder::class, PostsTableSeeder::class ]); } }
Code language: HTML, XML (xml)

Cuối cùng ta chạy :

php artisan db:seed
Code language: CSS (css)

Đơn giản phải không nào!. Thế là có dữ liệu để test rồi nhé.

Xử lý

Vào web.php tạo đường dẫn như sau:

Route::get('/post', 'PostController@getPost');
Code language: PHP (php)

Mục đích của mình ở đây là sẽ lấy ra thông tin của một bài post và user sở hữu nó.

Khi làm việc với Laravel, mình thấy mọi người hay response data cả cục kiểu như thế này. Ví dụ khi muốn lấy thông tin của một bài Post:

$post = Post::with('user')->first(); return $post;
Code language: PHP (php)

Nhiều khi bạn không muốn server trả về 1 cột nào đó trong cục dữ liệu kia thì mọi chuyện sẽ khá là rắc rối. Lại phải đi lấy từng cái một rồi nhóm vào. Đã thế còn sửa trực tiếp trong Controller nữa. Cảm giác không được linh hoạt cho lắm.

Giải quyết

Như tiêu đề bài viết. Ở đây mình sẽ sử dụng Fractal Transformer để xử lý việc này. Bạn muốn lấy bao nhiêu data cũng được. Nhưng sau khi xử lý qua transform nó sẽ trở thành dữ liệu như những gì bạn mong muốn. Ví dụ như trên khi bạn chạy localhost:8000/post , bạn sẽ thấy kết quả là một bài post cùng với tất cả thông tin của user viết bài post này. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, bạn không muốn lộ số điện thoại của bạn ra nữa. Thì như mình nói ở trên, lại phải tách dữ liệu ra và xử lý. Quá tệ =))

Cài đặt fractal/transformer:

composer require spatie/laravel-fractal
Code language: JavaScript (javascript)

Tiếp theo bạn tạo file PostsTransformers theo đường dẫn App\Transformer\PostsTransformer:

<?php namespace App\Transformer; use App\Post; use League\Fractal\TransformerAbstract; class PostTransformer extends TransformerAbstract { public function transform(Post $post) { return [ 'id' => $post->id, 'user_id' => [ 'name' => $post->user->name ], 'content' => $post->content ]; } }
Code language: HTML, XML (xml)

Ở đây bạn sẽ xử lý data mà bạn cần lấy. Ví dụ của mình thì mình chỉ muốn lấy content, còn về thông tin của user thì mình chỉ muốn lấy name của user đó thôi. Nghĩa là Controller bạn cứ giữ nguyên cái cục data như ban đầu. Mình sẽ xử lý nó ở đây. Tiếp theo ta quay lại PostController sửa một chút:

<?php namespace App\Http\Controllers; use App\Post; use Illuminate\Http\Request; use App\Transformer\PostTransformer; class PostController extends Controller { protected $postTransform; public function __construct(PostTransformer $postTransform) { $this->postTransform = $postTransform; } /** * Display a listing of the resource. * * @return \Illuminate\Http\Response */ public function getPost() { $post = Post::with('user')->first(); return $this->postTransform->transform($post); } }
Code language: HTML, XML (xml)

Sau đó bạn F5 lại trình duyệt và xem lại. Kết quả đã được làm mới đúng không.

Kết Luận

Loạt bài viết về fractal/transformer của mình vẫn còn khá dài. Mình xin để các phần sau mình sẽ ra tiếp. Đến đây mình nghĩ mình xin dừng lại. Đây là ví dụ rất cơ bản và dễ sử dụng. Hi vọng mọi người không gặp khó khăn gì. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. 

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Laravel tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Tham khảo: Viblo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.