post-image

Thiết lập môi trường phát triển Laravel/PHP tốc độ ánh sáng trên Windows 10 với Windows Subsystem for Linux (WSL)

Tổng quan

WSL là gì

WSL (Windows Subsystem for Linux) là một tính năng có trên Windows x64 (từ Windows 10, bản 1607 và trên Windows Server 2019), nó cho phép chạy hệ điều hành Linux (GNU/Linux) trên Windows. Với WSL bạn có thể chạy các lệnh, các ứng dụng trực tiếp từ dòng lệnh Windows mà không phải bận tâm về việc tạo / quản lý máy ảo như trước đây. Cụ thể, một số lưu ý mà Microsoft liệt kê có thể làm với WSL

Bạn có thể làm gì với WSL

  • Chạy được từ dòng lệnh các lệnh linux như ls, grep, sed … hoặc bất kỳ chương trình nhị phân 64 bit (ELF-64) nào của Linux
  • Chạy được các công cụ như: vim, emacs …; các ngôn ngữ lập trình như NodeJS, JavaScript, C/C++, C# …, các dịch vụ như PHP, Nginx, MySQL, Apache, …
  • Có thể thực hiện cài đặt các gói từ trình quản lý gói của Distro đó (như lệnh apt trên Ubuntu, yum trên CentOS)
  • Từ Windows có thể chạy các ứng dụng Linux thông qua command line
  • Từ Linux có thể gọi ứng dụng của Windows

Yêu cầu

  1. WSL1: Windows 10 1607 (window + R -> winver)
  2. WSL2: Kích hoạt chế độ hỗ trợ ảo hóa của CPU (CPU Virtualization), bạn kích hoạt bằng cách truy cập vào BIOS của máy, tùy loại mainboard mà nơi kích hoạt khác nhau

Kích hoạt Windows Subsystem Linux

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

Mở windows store lên cài đặt Ubuntu 18.04

Khởi động sau khi cài đặt

Login vào WSL với user mặc định là root

ubuntu1804 config --default-user root
Code language: JavaScript (javascript)

Truy cập vào WSL

wsl

Cài đặt các gói cần thiết để chạy một webserver trên Ubuntu

sudo apt-get update -y sudo apt-get upgrade -y sudo apt-get dist-upgrade -y sudo apt-get autoremove -y sudo apt -y install software-properties-common sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo add-apt-repository ppa:ondrej/nginx sudo apt-key adv --fetch-keys 'https://mariadb.org/mariadb_release_signing_key.asc' sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/dbms/mariadb/repo/10.5/ubuntu bionic main' sudo apt-get update -y apt install zip unzip nginx redis mariadb-server php7.4 php7.4-fpm php7.4-mysql php7.4-mbstring php7.4-xml php7.4-bcmath php7.4-zip php7.4-sqlite -y php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');" php composer-setup.php --install-dir=/usr/bin --filename=composer rm -f composer-setup.php git config --global user.name "Ten Cua Ban" git config --global user.email [email protected]
Code language: PHP (php)

Start service

service nginx start service php7.4-fpm start service mariadb start service redis-server start
Code language: CSS (css)

Cho phép mysql đăng nhập root với password null

mysql -u root
SELECT `user`, `plugin`, `host`, `password` FROM `mysql.user` WHERE `user` = 'root'; ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY ''; FLUSH PRIVILEGES;
Code language: JavaScript (javascript)

VScode truy cập vào WSL

Cài extension: Remote – WSL

Thêm site laravel/php

Thêm 1 site mới bằng cách tạo file có tên: site.conf trong thư mục /etc/nginx/sites-enabled

File mẫu

server { listen 80; listen [::]:80; root /mnt/d/Code/nguyentranchung/chungnguyen/public; index index.php index.html; server_name chungnguyen.test; location / { try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string; } location ~ \.php$ { include snippets/fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock; fastcgi_buffering off; fastcgi_buffer_size 256k; fastcgi_buffers 4 256k; } }
Code language: PHP (php)

Chỉnh sửa file hosts

Mở file hosts: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Thêm dòng: 127.0.0.1 chungnguyen.test

Lưu lại với quyền admin, nếu không được thì copy file hosts ra desktop sửa, sau đó dán (paste) lại thư mục C:\Windows\System32\drivers\etc

Lưu ý

Đối website laravel cần comment out dòng 155 ở file: vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php

chmod($tempPath, 0777 - umask());
Code language: PHP (php)

Lý do là vì wsl toàn bộ files/folders có quyền 777 và không được sửa, nên các thao tác chmod trong PHP sẽ xảy ra lỗi trên WSL.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Laravel tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Tham khảo: https://topdev.vn/blog/thiet-lap-moi-truong-phat-trien-laravel-php-toc-do-anh-sang-tren-windows-10-voi-windows-subsystem-for-linux-wsl/

Leave a Reply

Your email address will not be published.