post-image

[Thực hành] Cài đặt Laravel

Tổng quan

Mục tiêu

Luyện tập cài đặt Laravel, tạo và chạy một ứng dụng Laravel cơ bản.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ cài đặt Laravel sau đó tạo và chạy một ứng dụng Laravel cơ bản.

Hướng dẫn được chia thành 2 phần:

  1. Cài đặt Laravel.
  2. Tạo và chạy một ứng dụng Laravel cơ bản. 

Hướng dẫn

Phần 1: Cài đặt Laravel

Để cài đặt Laravel, chúng ta chỉ cần cài đặt composer.

Composer là một công cụ dùng để quản lý các thư viện trong PHP. Khi chúng ta phát triển trang web, chúng ta sẽ cần rất nhiều thư viện được xây dựng sẵn từ bên ngoài (xử lý ảnh, email, ngôn ngữ…). Composer sẽ giúp chúng ta cài đặt, cập nhật và xóa các thư viện này một cách đơn giản và nhanh chóng.

Bước 1: Tải composer về máy tính

Mở terminal (cửa sổ dòng lệnh), sao chép và dán đoạn sau vào:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"php composer-setup.phpphp -r "unlink('composer-setup.php');" 

Nếu thành công, màn hình sẽ hiển thị dòng chữ “successfully installed”

Screen%20Shot%202019 11 06%20at%2014.58.20

Bước 2: Di chuyển tệp “composer.phar” về thư mục bin

Tiếp theo chúng ta di duyển tệp “composer.phar” này (và xóa đuôi .phar thành “composer”) vào thư mục “/usr/local/bin” để có thể sử dụng nó ở bất kỳ thư mục nào trên máy tính.

mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Bước 3: Kiểm tra xem đã cài đặt composer thành công hay chưa.

Bây giờ để biết được chúng ta đã cài đặt composer thành công hay không, gõ lệnh kiểm tra phiên bản của composer như sau:

composer -V

Nếu phiên bản của composer hiện ra, chúng ta đã cài đặt composer thành công.

Screen%20Shot%202019 11 06%20at%2015.00.45

Phần 2:  Tạo một ứng dụng Laravel cơ bản

Bước 1: Tạo ứng dùng bằng Composer

  • Đầu tiên, trên terminal sử dụng lệnh cd để di chuyển đến thư mục muốn cài đặt ứng dụng Laravel.
  • Sử dụng lệnh sau để cài đặt một ứng dụng Laravel có tên là greeting.
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel greeting
Screen%20Shot%202019 11 06%20at%2014.59.34

Đợi đến khi lệnh chạy kết thúc, chúng ta sẽ thấy thông báo khóa của ứng dụng được tạo thành công.

Screen%20Shot%202019 11 06%20at%2015.02.46

Bước 2: Vào thư mục ứng dụng

Tại màn hình terminal sử dụng lệnh cd để di chuyển vào thư mục ứng greeting vừa được cài đặt ở bước trên.

 cd greeting 

Bước 3: Chạy ứng dụng Laravel

Gõ lệnh:

php artisan serve
Screen%20Shot%202019 11 06%20at%2015.10.47

Mở trình duyệt, nhập địa chỉ: http://localhost:8000 để kiểm tra kết quả. Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc cài đặt và chạy một ứng dụng Laravel cơ bản.

laravel

Tổng kết

Qua 2 bài tập trên chúng ta đã luyện tập:

  • Luyện tập cài đặt Laravel.
  • Tạo và chạy một ứng dụng Laravel cơ bản.

Mã nguồn mẫu: https://github.com/ravenvn/greeting_codegym

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.