post-image

Tìm hiểu về Migration trong Laravel

Tổng quan

Xin chào các anh em. Mở đầu cho series Laravel và những điều thú vị về nó , hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng Migrations trong Laravel.

1. Giới thiệu chung.

Migration giống như một hệ thống quản lý phiên bản giống như Git nhưng dành cho cơ sở dữ liệu của bạn. Migration cho phép bạn định nghĩa các bảng trong CSDL, định nghĩa nội dung các bảng cũng như cập nhật thay đổi các bảng đó hoàn toàn bằng PHP. Đồng thời các thao tác với CSDL này còn có thể sử dụng trên các loại CSDL khác nhau như MySQL, SQL Server, Postgres, … mà không cần phải chỉnh sửa lại code theo CSDL sử dụng.
Điều kiện tiên quyết để chạy migration một cách thành công:

  • Phải có kết nối với database .
  • migrations muốn sử dụng được thì phải nằm trong thư mục App\database\migrations

2. Thử tạo một Migration thử xem sao.

Để tạo một migration chúng ta có 2 cách để tạo, một là chúng ta sẽ vào database/migrations tạo một file mới trong đó. Nhưng cách này thường mọi người không dùng nhiều lắm, mọi người hay dùng cách thao tác với command line.
Để tạo một migration ta sẽ sử dụng câu lệnh make:migration File migration mới sẽ được đặt trong thư mục database/migrations

a9dc3662 29a1 4946 82b9 7b2337639f21

Mỗi file migration được đặt tên bao gồm timestamp để xác định thứ tự migartion với nhau. Ví dụ để tạo mới một bảng posts mới trong CSDl ta sẽ sử dụng câu lệnh sau : php artisan make:migration create_table_posts_table --create=posts.

Khi ta nhấn enter thì ngay lập tức trong file sẽ được tạo trong folder database/migration và nội dung của file sẽ như sau:

<?php use Illuminate\Support\Facades\Schema; use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; use Illuminate\Database\Migrations\Migration; class CreatePostsTable extends Migration { /** * Run the migrations. * * @return void */ public function up() { Schema::create('posts', function (Blueprint $table) { $table->increments('id'); $table->timestamps(); }); } /** * Reverse the migrations. * * @return void */ public function down() { Schema::dropIfExists('posts'); } }
Code language: HTML, XML (xml)

Để thêm các trường của bảng posts trong CSDL ta sẽ thêm vào function up() trong file migration.

public function up() { Schema::create('posts', function (Blueprint $table) { $table->increments('id'); $table->string('slide_url'); $table->string('title'); $table->string('content'); $table->timestamps(); }); }
Code language: PHP (php)

Sau đó để tạo bảng trong CSDL thì chúng ta sẽ dùng câu lênh: php artisan migrate
Bây giờ một vấn đề phát sinh la khi chúng ta nhanh tay migrate mà sực nhớ ra là chúng ta thiếu trường status của bảng posts . Đừng lo , chúng ta chỉ cần tạo một file migration mới với tham số trong command là –table=posts. Lệnh sẽ là :
php artisan make:migration add_attribute_status_into_posts_table --table=posts

<?php use Illuminate\Support\Facades\Schema; use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; use Illuminate\Database\Migrations\Migration; class AddAttributeStatusIntoPostsTable extends Migration { /** * Run the migrations. * * @return void */ public function up() { Schema::table('posts', function (Blueprint $table) { $table->tinyInteger('status'); }); } /** * Reverse the migrations. * * @return void */ public function down() { $table->dropColumn('status'); } }
Code language: HTML, XML (xml)

Và sau đó chúng ta lại migrate như bình thường.hihi
Nếu các bạn chạy lệnh php artisan migrate mà bị lỗi “class not found” thì hãy thử thực thi câu lệnh này: composer dump-autoload trước rồi lại migrate như bình thường nhé.

Chú ý.

Suýt quên có ai để ý đến là khi chúng ta cài một project mới toanh thì đã có sẵn 2 file migration trong thư mục database/migration và khi ta migrate lần đâu tiên thì khi xem trong CSDL của chúng ta sẽ xuất hiện bảng migrations
1e588b76 f67b 4510 9ce9 3bc4ecd73a0e

Các bạn chú ý đến column batch, cột này chúng ta có thể hiểu là migrations tạo ở lượt mấy, ví dụ như bảng migrations ở trên 3 migration có id 1 2 3 được migrate ở lần 1, migration có id = 4 được migrate ở lần 2,…
Các bạn có chú ý rằng tên migration không , nó thể hiện được thời gian mình tạo migration và 6 con số radom sau thời gian được ghi trong file migration thể hiện file migration nào được tạo trước, file migration nào được tạo sau.


Một điều nữa là tại sao 1 project mới lại có 2 file sẵn migration ở trong database/migrations , mình đoán là người viết ra cái framework Laravel này tiên đoán được là một hệ thống bao giờ cũng có chức năng login/logout/regisster nên đã tạo sẵn cho mình 2 migration đấy =)))


Thêm một điều nữa là khi chúng ta muốn migrate 1 file migration thôi thì chúng ta sẽ dùng câu lệnh: php artisan migrate --path=...
VD: chúng ta chỉ muốn chạy file migration 2014_10_12_000000_create_users_table thì chúng ta có thể tạo 1 folder mới database/migrations/users chứa file migration trên và chạy lệnh php artisan migrate –path=database/migrations/users

3. Rollback/Migrate trong một câu lệnh.

Câu lệnh php artisan migrate:refresh sẽ đầu tiên rollback lại toàn bộ migration của chương trình, và thực hiện câu lệnh migrate. Tức là thực hiện function down() xong rồi thực hiện function up() trong file migration.
Câu lệnh sẽ thực hiện tái cấu trúc toàn bộ database:
php artisan migrate:refresh
php artisan migrate:refresh --seed
Tham số --seed là để chạy tất cả các Seeder chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài sau .
Nếu muốn thực hiện function down() với số lượng batch muốn rollback thì ta dùng câu lệnh: php artisan migrate:rollback -step=n

4. Schema.

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn Schema facade thực thi như nào nhé. Trong file migration để dùng Schema thì chúng ta sẽ use Illuminate\Support\Facades\Schema.
Nếu muốn tạo một bảng mới trong DB của mình thì chúng ta có thể sử dụng

Schema::create('users', function (Blueprint $table) { $table->increments('id'); });
Code language: PHP (php)

Nếu các bạn muốn kiểm tra xem table hoặc column có tồn tại hay không thì ta dùng

if (Schema::hasTable('users')) { // } if (Schema::hasColumn('users', 'email')) { // }
Code language: PHP (php)

Nếu muốn đổi tên bảng từ post sang posts thì ta dùng

Schema::rename('post', 'posts')
Code language: PHP (php)

Khi chúng ta muốn xóa bảng thì có thể sử dụng Schema::drop()

Schema::drop('users'); Schema::dropIfExists('users');
Code language: PHP (php)

Các kiểu column.

CommandDescription
$table->bigIncrements('id');Tăng ID (primary key) sư dụng như “UNSIGNED BIG INTEGER”.
$table->bigInteger('votes');Tương đương với BIGINT.
$table->binary('data');Tương đương với BLOB.
$table->boolean('confirmed');Tương đương với BOOLEAN.
$table->char('name', 4);Tương đương với CHAR với độ dài cho trước.
$table->date('created_at');Tương đương với DATE.
$table->dateTime('created_at');Tương đương với DATETIME.
$table->dateTimeTz('created_at');Tương đương với DATETIME (with timezone).
$table->decimal('amount', 5, 2);Tương đương với DECIMAL với độ chính sách và phần thập phân.
$table->double('column', 15, 8);Tương đương với DOUBLE với độ chính xác, 15 chữ số và 8 ký tự tính sau dấu phảy.
$table->enum('choices', ['foo', 'bar']);Tương đương với ENUM.
$table->float('amount', 8, 2);Tương đương với FLOAT, 8 chữ số and 2 chữ số tính sau dấu phẩy.
$table->increments('id');Tăng ID (primary key) sử dụng như “UNSIGNED INTEGER”.
$table->integer('votes');tương đương với INTEGER
$table->ipAddress('visitor')tương đương với IP address
$table->json('options')tương đương với JSON
$table->jsonb('options')tương đương với JSONB
$table->longText('description')tương đương với LONGTEXT
$table->macAddress('device')tương đương với MAC address
$table->mediumInteger('numbers')tương đương với MEDIUMINT
$table->mediumText('description')tương đương với MEDIUMTEXT
$table->morphs('taggable')thêm INTEGER taggable_id và STRING taggable_type
$table->nullableTimestamps()giống với timestamps(), ngoại trừ việc cho phép sử dụng NULLs
$table->rememberToken()thêm remember_token như VARCHAR(100) NULL
$table->smallInteger('votes')tương đương với SMALLINT
$table->softDeletes()thêm deleted_at column để soft deletes
$table->string('email')tương đương với VARCHAR
$table->string('name', 100)tương đương với VARCHAR có độ dài
$table->text('description')tương đương với TEXT
$table->time('sunrise')tương đương với TIME
$table->timeTz('sunrise')tương đương với TIME (với timezone)
$table->tinyInteger('numbers')tương đương với TINYINT
$table->timestamp('added_on')tương đương với TIMESTAMP
$table->timestampTz('added_on')tương đương với TIMESTAMP
$table->timestamps()thêm vào hai column created_at và updated_at
$table->uuid('id')tương đương với UUID

Column Modifier

Nhiều khi chúng ta có thể muốn cột trong table có giá trị null hay not null, vì thế Laravel hỗ trợ các modifier
Ví dụ như ta muốn để cột address trong table users được phép null

Schema::table('users', function ($table) { $table->string('address')->nullable(); });
Code language: PHP (php)

Và còn rất nhiều modifier nữa các bạn có thể tham khảo tại bảng dưới đây

ModifierDescription
after(‘column’)Đặt column “after” một column khác (MySQL Only)
comment(‘my comment’)Thêm một comment cho column
default($value)Đặt giá trị “mặc định” vào column
first()Đặt column “first” vào trong bảng (MySQL Only)
nullable()Cho phép dữ liệu kiểu NULL có thể chèn vào column
storedAs($expression)Tạo một cột stored (MySQL Only)
unsigned()Đặt cột integer sang UNSIGNED
virtualAs($expression)Tạo một cột virtual (MySQL Only)

Modifying Columns

Các bạn có thể mở terminal lên và cài thư viện doctrine để có thể sử dụng các hàm hữu ích trong nó.composer require doctrine/dbal
Chúng ta thường hay mắc phảỉ sau khi migrate bảng rồi lại sực nhớ ra mình lại không muốn đặt tên cột như thế nữa. Để giải quyết vấn đề đó , thư viện doctrine có hàm xử lý được.

Schema::table('users', function ($table) { $table->renameColumn('from', 'to'); });
Code language: PHP (php)

Hay một vấn đề nữa đó chính là mình muốn giới hạn giá trị kiểu dữ liệu của một cột

Schema::table('users', function ($table) { $table->string('name', 50)->nullable()->change(); });
Code language: PHP (php)

Foreign Key Constraints

Đôi khi chúng ta muốn tạo các rằng buộc cho các bảng, chúng ta có thể sử dụng cú pháp sau để rằng buộc cho 2 bảng:

Schema::table('posts', function ($table) { $table->integer('user_id')->unsigned(); $table->foreign('user_id')->references('id')->on('users'); });
Code language: PHP (php)

Chú ý nếu không migrate mà không chạy được thì các bạn có thể tách ra làm 2 file migration để chạy.
Để drop một foreign ta dùng : $table->dropForeign('posts_user_id_foreign');
Chúng ta nên để ý quy tắc đặt tên foreign <tên_table>_<tên_khóa_ngoại>_foreign
Bạn có thể kích hoạt hay bỏ kích hoạt việc sử dụng foreign key constraint trong migration sử dụng hai hàm sau:

Schema::enableForeignKeyConstraints(); Schema::disableForeignKeyConstraints();
Code language: CSS (css)

5. Kết luận.

Mình đã giới thiệu cho các những cái gì cơ bản nhất về Migration trong Laravel , hẹn các trong bài viết sau.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Laravel tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Tham khảo: Viblo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.