post-image

Xây dựng truy vấn bằng Laravel Query Builder

Tổng quan

Trong phần trước Làm việc với cơ sở dữ liệu trong Laravel bạn đã bắt đầu làm quen với việc thực hiện các câu truy vấn SQL dạng thô (raw SQL query), một khó khăn trong việc sử dụng các câu truy vấn này là việc truyền giá trị vào câu truy vấn. Các ứng dụng thực tế thường có các câu truy vấn rất phức tạp, nếu sử dụng raw SQL query sẽ rất khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, Laravel đưa ra Laravel Query Builder giúp bạn có thể xây dựng bất kỳ câu truy vấn nào dù nó phức tạp đến đâu.

Laravel Query Builder sử dụng PDO (PHP Data Object, hệ thống API có sẵn của PHP để kết nối đến các CSDL thông dụng), bản thân API PDO đã bảo vệ bạn trước các tấn công SQL Injection, do đó khi xử dụng Query Builder bạn không cần lo lắng xử lý dữ liệu trước khi chèn vào database.

Truy xuất dữ liệu từ database

Lấy toàn bộ các bản ghi từ một bảng

$users = DB::table('users')->get();
Code language: PHP (php)

Sử dụng phương thức table() để trả về một instance query builder của một bảng, khi đó muốn lấy tất cả các bản ghi sử dụng phương thức get(). Phương thức get() trả về Illuminate\Support\Collection với mỗi bản ghi là một đối tượng StdClass trong PHP.

Lấy một bản ghi hoặc một cột trong bảng

$user = DB::table('users')->where('name', 'FirebirD')->first();
Code language: PHP (php)

trả về một bản ghi, còn value() trả về một cột trong bảng

$email = DB::table('users')->where('name', 'FirebirD')->value('email');
Code language: PHP (php)

Lấy nhiều cột trong bảng

$users = DB::table('users')->pluck('id', 'name'); @foreach ($users as $id => $name) {{ $name }} có$id }} @endforeach
Code language: PHP (php)

Lấy giá trị tổng hợp từ kết quả truy vấn

Laravel Query Builder hỗ trợ nhiều các phương thức tổng hợp như sau:

  • min: giá trị nhỏ nhất
  • max: giá trị lớn nhất
  • avg: giá trị trung bình
  • count: tổng số bản ghi
  • sum: lấy tổng một trường nào đó của bảng.
$users = DB::table('users')->count(); $price = DB::table('orders')->max('price');
Code language: PHP (php)

Các phương thức trong query builder

Select

select sử dụng để lựa chọn các cột trong một bảng:

$users = DB::table('users')->select('name', 'email as user_email')->get();
Code language: PHP (php)

distinct() sử dụng để lọc và trả về các kết quả không bị trùng lặp

$users = DB::table('users')->distinct()->get();
Code language: PHP (php)

Raw expression

Đôi khi bạn muốn có một thành phần của raw SQL query, có thể sử dụng DB::raw

$users = DB::table('users') ->select(DB::raw('count(*) as user_count, status')) ->where('status', '<>', 1) ->groupBy('status') ->get();
Code language: PHP (php)

Mệnh đề where

Các mệnh đề where đơn giản với điều kiện =, >=, <=, <>, like

$users = DB::table('users')->where('votes', '=', 100)->get(); $users = DB::table('users') ->where('name', 'like', '%Kiên%') ->get();
Code language: PHP (php)

Thậm chí có thể truyền một mảng điều kiện vào mệnh đề where

$users = DB::table('users')->where([ ['active', '=', '1'], ['vote', '>', '50'], ['name', 'like', '%Kiên%'], ])->get();
Code language: PHP (php)

Điều kiện trong một câu truy vấn có thể rất phức tạp khi kết hợp các mệnh đề where khác như: orWhere, whereBetween, whereNotBetween, whereIn, whereNotIn, whereNull, whereNotNull, whereDate, whereMonth, whereDay, whereYear, whereColumn, whereExist. Các ví dụ cho từng kiểu mệnh đề where như sau:

// Ví dụ về orWhere $users = DB::table('users') ->where('vote', '>', 50) ->orWhere('comment', '>', 50) ->get(); // Ví dụ về whereBetween $users = DB::table('users') ->whereBetween('age', [18, 35])->get(); // Ví dụ về whereIn $users = DB::table('users') ->whereIn('id', [1, 2, 3]) ->get(); // Ví dụ về whereNull $users = DB::table('users') ->whereNull('vote') ->get(); // Ví dụ về whereDate $users = DB::table('users') ->whereDate('join_date', '2017-03-27') ->get(); //Ví dụ về whereDay $users = DB::table('users') ->whereDay('join_date', '27') ->get(); // Ví dụ về whereMonth $users = DB::table('users') ->whereMonth('join_date', '03') ->get(); //Ví dụ về whereYear $users = DB::table('users') ->whereYear('join_date', '2017') ->get(); //Ví dụ về whereColumn $users = DB::table('account') ->whereColumn([ ['working_balance', '=', 'last_balance'], ['updated_at', '>', 'created_at'] ])->get(); // Ví dụ về whereExist DB::table('users') ->whereExists(function ($query) { $query->select(DB::raw(1)) ->from('orders') ->whereRaw('orders.user_id = users.id'); }) ->get(); // Ví dụ nhóm các điều kiện trong mệnh đề điều kiện DB::table('users') ->where('name', '=', 'FirebirD') ->orWhere(function ($query) { $query->where('vote', '>', 50) ->where('role', '<>', 'superadmin'); }) ->get();
Code language: PHP (php)

Thao tác với kết quả trả về

Sắp xếp kết quả trả về của truy vấn bằng phương thức orderBy()

$users = DB::table('users') ->orderBy('vote', 'desc') ->get();
Code language: PHP (php)

Lấy ngẫu nhiên một bản ghi

$randomUser = DB::table('users') ->inRandomOrder() ->first();
Code language: PHP (php)

GroupBy và having:

$users = DB::table('users') ->groupBy('account_id') ->having('account_id', '>', 100) ->get();
Code language: PHP (php)
Insert một hoặc nhiều bản ghi vào CSDL
// Insert một bản ghi DB::table('users')->insert( ['name' => 'Nguyễn Văn A', 'email' => '[email protected]', 'votes' => 0] ); // Insert nhiều bản ghi DB::table('users')->insert([ ['name' => 'Nguyễn Văn A', 'email' => '[email protected]', 'votes' => 0], ['name' => 'Nguyễn Văn B', 'email' => '[email protected]', 'votes' => 0], ['name' => 'Nguyễn Văn C', 'email' => '[email protected]', 'votes' => 0], ['name' => 'Nguyễn Văn D', 'email' => '[email protected]', 'votes' => 0], ]);
Code language: PHP (php)

Có những trường hợp khi insert vào CSDL bạn cần lấy lại ID bản ghi để làm tham số cho các thao tác tiếp theo, sử dụng insertGetId

$user_id = DB::table('users')->insertGetId( ['name' => 'Nguyễn Văn A', 'email' => '[email protected]', 'votes' => 0] ); echo 'User vừa đăng ký có id là' . $user_id;
Code language: PHP (php)
Update dữ liệu trong CSDL

Sử dụng phương thức update(), ví dụ:

DB::table('users') ->whereYear('join_date', '2017') ->orWhere('vote', '>', 50) ->update(['generate_promote_code' => 1]);
Code language: PHP (php)
Delete dữ liệu trong CSDL
DB::table('users') ->where('active', '=', 0) ->whereYear('join_date', '2015') ->delete();
Code language: PHP (php)

Để xóa toàn bộ các bản ghi trong một bảng và thiết lập ID sinh tự động về 0 sử dụng lệnh truncate()

DB::table('users')->truncate();
Code language: PHP (php)

Ví dụ sử dụng Laravel Query Builder

Xây dựng một số trang phục vụ các việc sau nhập thông tin sản phẩm, quản lý danh sách sản phẩm: xóa sản phẩm, sửa sản phẩm… Chúng ta cùng bắt đầu thực hiện nào!

Bước 1: Tạo bảng products trong database laravel-test đã tạo trong bài Làm việc với cơ sở dữ liệu trong Laravel.

Bảng products trong ví dụ sử dụng Query Builder trong Laravel

Bước 2: Tạo một controller tên là ProductController, sử dụng Restful Resource Controller.

c:\xampp\htdocs\laravel-test>php artisan make:controller ProductController --res ource Controller created successfully.
Code language: CSS (css)

Bước 3: Thêm resource route vào routes/web.php

Route::resource('product', 'ProductController', ['only' => [ 'create', 'store', 'edit' ]]);
Code language: PHP (php)

Bước 4: Xử lý từng hành động trên sản phẩm Bảng route tương ứng cho từng hành động như sau:

VerbURIActionRoute Name
GET/productindexproduct.index
GET/product/createcreateproduct.create
POST/productstoreproduct.store
GET/product/{product_id}showproduct.show
GET/product/{product_id}/editeditproduct.edit
PUT/PATCH/product/{product_id}updateproduct.update
DELETE/product/{product_id}destroyproduct.destroy

Tạo mới sản phẩm:

Tạo view create.blade.php trong resources/views/fontend/product

@extends('layouts.default') @section('title', 'Tạo sản phẩm') @section('content') @if(isset($success)) <div class="alert alert-success" role="alert">{{ $success }}</div> @endif @if(isset($fail)) <div class="alert alert-danger" role="alert">{{ $fail }}</div> @endif {!! Form::open(array('url' => '/product', 'class' => 'form-horizontal')) !!} <div class="form-group"> {!! Form::label('name', 'Tên sản phẩm', array('class' => 'col-sm-3 control-label')) !!} <div class="col-sm-9"> {!! Form::text('name', '', array('class' => 'form-control')) !!} </div> </div> <div class="form-group"> {!! Form::label('price', 'Giá sản phẩm', array('class' => 'col-sm-3 control-label')) !!} <div class="col-sm-3"> {!! Form::text('price', '', array('class' => 'form-control')) !!} </div> </div> <div class="form-group"> {!! Form::label('content', 'Nội dung sản phẩm', array('class' => 'col-sm-3 control-label')) !!} <div class="col-sm-9"> {!! Form::textarea('content', '', array('class' => 'form-control', 'rows' => 3)) !!} </div> </div> <div class="form-group"> {!! Form::label('image_path', 'Ảnh sản phẩm', array('class' => 'col-sm-3 control-label')) !!} <div class="col-sm-9"> {!! Form::text('content', '', array('class' => 'form-control')) !!} </div> </div> <div class="form-group"> {!! Form::label('active', 'Active', array('class' => 'col-sm-3 control-label')) !!} <div class="col-sm-3"> {!! Form::checkbox('active', '', true) !!} </div> </div> <div class="form-group"> <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10"> {!! Form::submit('Tạo sản phẩm', array('class' => 'btn btn-success')) !!} </div> </div> {!! Form::close() !!} @endsection
Code language: HTML, XML (xml)

Thêm nội dung phương thức create trong ProductController

/** * Show the form for creating a new resource. * * @return \Illuminate\Http\Response */ public function create() { return view('fontend.product.create'); }
Code language: PHP (php)

Tiếp đến chúng ta xử lý insert sản phẩm vào CSDL, nó sẽ nằm trong phương thức store của ProductController (xem bảng các route của product)

/** * Store a newly created resource in storage. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @return \Illuminate\Http\Response */ public function store(Request $request) { $validator = Validator::make($request->all(), [ 'name' => 'required|max:255', 'price' => 'required|number', 'content' => 'required', 'image_path' => 'required' ]); if ($validator->fails()) { return redirect('product/create') ->withErrors($validator) ->withInput(); } else { // Lưu thông tin vào database, phần này sẽ giới thiệu ở bài về database $active = $request->has('active')? 1 : 0; $product_id = DB::table('product')->insertGetId( 'name' => $request->input('name'), 'price' => $request->input('price'), 'content' => $request->input('content'), 'image_path' => $request->input('image_path'), 'active' => $active ); return redirect('product/create') ->with('message', 'Sản phẩm được tạo thành công với ID: ' . $product_id); } }
Code language: PHP (php)

Để nhập sản phẩm ta vào đường dẫn http://laravel.dev/product/create

Màn hình tạo sản phẩm trong ví dụ sử dụng query builder trong Laravel

Danh sách sản phẩm:

Danh sách sản phẩm sẽ được xử lý trong phương thức index của ProductController, chúng ta thêm nội dung cho phương thức này như sau:

/** * Display a listing of the resource. * * @return \Illuminate\Http\Response */ public function index() { $products = DB::table('products')->get(); return view('fontend.product.list')->with($products); }
Code language: PHP (php)

Tiếp đến chúng ta tạo một view để hiển thị danh sách sản phẩm tên là list.blade.php nằm trong thư mục resources/views/fontend/product

@extends('layouts.default') @section('title', 'Danh sách sản phẩm') @section('content') <table class="table table-bordered"> <tr class="success"> <th>ID</th> <th>Tên sản phẩm</th> <th>Giá sản phẩm</th> <th>Nội dung</th> <th>Ảnh sản phẩm</th> <th>Đăng bán</th> <th>Action</th> </tr> @foreach($products as $p) <tr> <td>{{ $p->id }}</td> <td>{{ $p->name }}</td> <td class="text-right">{{ number_format($p->price) }}</td> <td>{{ $p->content }}</td> <td> <img src="{{ Asset($p->image_path) }}" alt="{{ $p->name }}" width="120" height="120"> </td> <td> @if($p->active) <span class="text-success glyphicon glyphicon-ok"></span> @else <span class="text-danger glyphicon glyphicon-remove"></span> @endif </td> <td> <a href="{{ '/product/' . $p->id . '/edit'}}"><span class="glyphicon glyphicon-pencil">Edit</span></a> <a href="{{ '/product/' . $p->id }}"><span class="glyphicon glyphicon-trash">Delete</span></a> </td> </tr> @endforeach </table> @endsection
Code language: HTML, XML (xml)

Kết quả khi chạy http://laravel.dev/product ta có danh sách các sản phẩm

Danh sách sản phẩm trong ví dụ sử dụng query builder trong Laravel

Chỉnh sửa sản phẩm

Chúng ta sử dụng phương thức edit() trong ProductController để chỉnh sửa sản phẩm, nội dung phương thức này như sau:

/** * Show the form for editing the specified resource. * * @param int $id * @return \Illuminate\Http\Response */ public function edit($id) { $product = DB::table('products')->find($id); return view('fontend.product.edit')->with(compact('product')); }
Code language: PHP (php)

Tạo một view để chỉnh sửa sản phẩm resources/views/fontend/product/edit.blade.php với nội dung như sau:

@extends('layouts.default') @section('title', 'Chỉnh sửa sản phẩm') @section('content') @if(isset($success)) <div class="alert alert-success" role="alert">{{ $success }}</div> @endif @if (count($errors) > 0) <div class="alert alert-danger"> <ul> @foreach ($errors->all() as $error) <li>{{ $error }}</li> @endforeach </ul> </div> @endif {!! Form::open(array('url' => '/product/' . $product->id, 'class' => 'form-horizontal', 'method' => 'put')) !!} <div class="form-group"> {!! Form::label('name', 'Tên sản phẩm', array('class' => 'col-sm-3 control-label')) !!} <div class="col-sm-9"> {!! Form::text('name', $product->name, array('class' => 'form-control')) !!} </div> </div> <div class="form-group"> {!! Form::label('price', 'Giá sản phẩm', array('class' => 'col-sm-3 control-label')) !!} <div class="col-sm-3"> {!! Form::text('price', $product->price, array('class' => 'form-control')) !!} </div> </div> <div class="form-group"> {!! Form::label('content', 'Nội dung sản phẩm', array('class' => 'col-sm-3 control-label')) !!} <div class="col-sm-9"> {!! Form::textarea('content', $product->content, array('class' => 'form-control', 'rows' => 3)) !!} </div> </div> <div class="form-group"> {!! Form::label('image_path', 'Ảnh sản phẩm', array('class' => 'col-sm-3 control-label')) !!} <div class="col-sm-9"> {!! Form::text('image_path', $product->image_path, array('class' => 'form-control')) !!} </div> </div> <div class="form-group"> {!! Form::label('active', 'Active', array('class' => 'col-sm-3 control-label')) !!} <div class="col-sm-3"> {!! Form::checkbox('active', $product->active, true) !!} </div> </div> <div class="form-group"> <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10"> {!! Form::submit('Chỉnh sửa sản phẩm', array('class' => 'btn btn-success')) !!} </div> </div> {!! Form::close() !!} @endsection
Code language: HTML, XML (xml)

Phương thức update() của ProductController đảm nhận phần cập nhật nội dung sản phẩm, thêm code vào phương thức này như sau:

/** * Update the specified resource in storage. * * @param \Illuminate\Http\Request $request * @param int $id * @return \Illuminate\Http\Response */ public function update(Request $request, $id) { $active = $request->has('active')? 1 : 0; $updated = DB::table('products') ->where('id', '=', $id) ->update([ 'name' => $request->input('name'), 'price' => $request->input('price'), 'content' => $request->input('content'), 'image_path' => $request->input('image_path'), 'active' => $active, 'updated_at' => \Carbon\Carbon::now() ]); return Redirect::back() ->with('message', 'Cập nhật sản phẩm thành công') ->withInput(); }
Code language: PHP (php)

OK, giờ chúng ta click vào Edit sản phẩm bất kỳ trong danh sách sản phẩm nó sẽ xuất hiện cửa sổ chỉnh sửa sản phẩm

Màn hình chỉnh sửa sản phẩm trong ví dụ sử dụng query builder trong laravel

Thay đổi thông tin và click Chỉnh sửa sản phẩm, sau đó vào lại trang danh sách sản phẩm http://laravel.dev/product chúng ta sẽ thấy nội dung đã thay đổi. Xóa một sản phẩm Thông thường các sản phẩm khi đã nhập vào hệ thống chúng ta sẽ không xóa đi mà chỉ cần không active nó lên là ok, do vậy phần này mình bỏ qua nhé, với lại cũng hơi lười tí.

Lời kết

Laravel Query Builder giúp chúng ta xây dựng ứng dụng thật nhanh chóng cho dù các câu truy vấn có phức tạp đến đâu chúng ta cũng xử lý rất dễ dàng. Trong ví dụ phần ảnh sản phẩm tôi tạm thời để theo kiểu copy bằng tay đường dẫn ảnh sản phẩm. Trong thời gian tới, khi nào rảnh tôi sẽ hướng dẫn bạn tích hợp CKEditor và CKFinder vào hệ thống giúp đưa vào nội dung phong phú vào và quản lý lựa chọn tài nguyên như ảnh, file dễ dàng hơn.

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về Laravel tại đây.


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

Nguồn tham khảo: https://allaravel.com/blog/xay-dung-truy-van-bang-laravel-query-builder/

Leave a Reply

Your email address will not be published.