[Bài tập] Áp dụng validation cho ứng dụng quản lý khách hàng

Validation

Mục tiêu

Luyện tập Validation thông qua Request

Mô tả

Ở những bài trước chúng ta đã thực hiện crud một khách hàng. Ở bài này chúng ta sẽ sử dụng Validation để validation dữ liệu đầu vào cho chức năng

  • Thêm mới khách hàng
  • Cập nhật thông tin khách hàng

Mỗi khách hàng chỉ sử dụng duy nhất một email, các thông tin khác bắt buộc phải có.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo validation form request

Bước 2: Validation các trường dữ liệu

Bước 3: Gọi validation form request vừa tạo vào các action trong controller tương ứng

Bước 4: Chạy và quan sát kết quả

Tổng kết

Qua bài tập chúng tađã luyện tập sửdụng Validation trong laravel

Leave a Reply

Your email address will not be published.