[Bài tập] Áp dụng validation cho ứng dụng Task Management

Validation

Mục tiêu

Luyên tập sử dụng validation

Mô tả

Ở những bài trước chúng ta đã thực hiện thao tác CRUD cho task. Ở bài này chúng ta sẽ sử dụng validation trong laravel để kiểm tra dữ liệu đầu vào cũng như thiết lập các quy tắc cho dữ liệu thông qua validation dữ liệu khi tạo mới một task

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Tạo validation form request: CreateTaskRequest

Bước 2: Thiết đặt quy tắc dữ liệu đầu vào.

  • title: bắt buộc, ít nhất 3 ký tự trở lên
  • content: bắt buộc, ít nhất 3 ký tự trở lên
  • image: phải là định dạng ảnh: img, png, jpeg
  • due_date: bắt buộc, phải là định dạng ngày tháng

Bước 3: Sử dụng validation CreateTaskRequest trong hàm store() task.

Bước 4: Hiển thị lỗi ra view (nếu có) 

Kết luận

Như vậy chúng ta đã luyện tập sử dụng validation trong laravel

Mã nguồn: https://github.com/codegym-vn/laravel-task-management-validation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.